Zile      Tarihi

 

 
  .

 

Zile Tarihi ve Coğrafî Yapısı
(Bu sayfa en son 29 Nisan 2007 tarihinde güncellenmiştir.)

            Tokat ilinin 70 km batısında yer alan Zile ilçesinin doğusunda Turhal ilçesi, güneyinde Artova ilçesi ve Yozgat iline bağlı Kadışehri ilçesi, batısında Yozgat ilinin Çekerek ilçesi ve Amasya'nın Göynücek ilçesi, kuzeyinde ise Amasya ili bulunmaktadır. Tokat ilinin en büyük ilçelerinden olan Zile ilçesi coğrafi konumu itibariyle 40 derece 19 dakika Kuzey enlemi, 35 derece 45 dakika Doğu boylamı arasında yer almaktadır.

ZÉLA
Géogr. anc. Ville d'Asie Mineure (Pont).
On y honorait Anâhita.
Victoires de Mithridate VI Eupator sur les Romains (67 av.
J.-C.), puis de César sur Pharnace II (47 av. J.-C.).
C'est l'actuelle Zile.

Grand Larousse Encyclopédique
en dix volumes, tome dixième, Tirage de 1968, page 1009.

            Yüzölçümü 1512 km2 olan ilçenin denizden yüksekliği 710 metredir. Güney'den Doğu - Batı istikametinde uzanan ve en yüksek tepesi 1892 metre olan Deveci Dağları, Kuzey'den yine Doğu - Batı istikametinde uzanan yüksek tepelerle çevrili olan Zile bir ovanın orta yerinde yükselen höyüğün çevresinde kurulmuştur. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.

Zela (Zile) - Zelitis Hinterlandı
Cena
(Ünye) / Cantelli, Giacomo;1686

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

            Güvercin Çalı, Hüseyin Gazi Tepesi ve Sivriçal bu ovada belli başlı engebelerdir. İlçe sınırları içerisinden geçen Çekerek Irmağı önemli bir su kaynağı olmakla beraber yararlanılamamaktadır. Çalışmaları sürdürülen Süreyya Bey Barajı tamamlandığında, ilçe topraklarının büyük bir kesiminin sulanabilmesi mümkün olacaktır. Zile'nin coğrafi bölge taksimatında Orta Karadeniz Bölgesi'nin güneyinde bulunması ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyine komşu olması nedeniyle her iki bölgenin de iklim özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar özellikle kar yağışlı ve soğuk geçer. Yağmurlar ise daha ziyade ilkbahar sonlarına kaymış olmakla birlikte sonbaharın ilk aylarında da görülür. Bu nedenle Zile'de genel olarak Karadeniz - İç Anadolu arası iklim tipi hakimdir.

            Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet yönetiminde "Eyaleti Suğra" ya bağlı olan Zile, Sivas vilayetinin Tokat Sancağı'na bağlı bir kaza merkezidir. Geçmişi hakkındaki mevcut birçok kayıtların yanında, yapılan arkeolojik araştırmalar gösteriyor ki ilçe Tunç ve Demir Çağları'ndan beri iskana açıktır. Amasyalı ünlü coğrafyacı - tarihçi STRABON'a göre Zile, NİNOVA (Asur Krallığı'nın başkenti) melikesi SEMİRAMİS tarafından kurulmuştur. Semiramis, güzel bir cariye iken BELH şehrinin kuşatılması sırasında gösterdiği dirayet ve yiğitliği sonucunda, Asur Hükümdarı NİNUS' un takdirini kazanmış ve onunla evlenmiştir.

       

            M.Ö. 1916 yıllarında kocası NINUS'u zehirleyerek Asurların yönetimini ele geçirmiştir. Bu hesaba göre Zile 4000 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Zile kalesinin (Anadolu’da bilinen tek dolma kaledir) Roma kumandanı SULLA tarafından yaptırılmış olması veya burada AMANOS Mabedi'nin bulunması ve muhterem anlamına gelen SİLLA denmesinden dolayı, Zile'nin ismi zamanla ZELA - ZİLE şeklini almış olabilir. Tarihçi CHARLES TEXIER'e göre, STRABON eserinde ZELA'dan bahseder.

Strabon - Geographika

Antik Anadolu Coğrafyası

            Hüseyin Hüsamettin Efendi'nin Amasya Tarihi'nde bu yerleşim yerinin Togait Hükümdarı HARKAR HAN tarafından önemli bir yer haline getirildiği, muhterem anlamına gelen SILAY adının verildiği zamanla ZELA - ZİLE şekline dönüştüğü yazılıdır. Ali Danişment Tarihi'nde, Mirkatel Cihad da Zile'den "KIRKIRİYE" diye bahsediyor.

Zile ve Ünye (Sileh ve Uniya) - 1922
Bartholomew, J. G. (John George), 1860-1920 ; John Bartholomew and Son


http://www.davidrumsey.com/maps5401.html

            Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre "1643" burada halı ve kilim dokumacılığının ileri gitmesinden dolayı şehrin bu adı aldığı belirtilmektedir. Kısaca; Zile isminin nereden geldiği hakkında kesin bir hüküm vermek mümkün değildir. Ancak, Amasyalı STRABON'un tarihçi ve coğrafyacı olması ve Zelitis - Zela ismini eserinde kullanması, bu kelimenin çok eskiden beri kullanıldığı izlenimini vermektedir. Ayrıca, Zile'nin 29 km güney doğusundaki Maşat Höyük'de bulunan belgelerin incelenmesi sonucunda, Ord. Prof. Şevket Aziz KANSU ve aynı buluntulara dayanarak Şemsettin GÜNALTAY, Anadolu isimli eserinde Eti Medeniyeti'nin bugünkü Zile'ye kadar yayıldığından bahsetmektedirler. Bu durumda Zile, Maşat Höyük kazılarında bulunan tabletlerden elde edilen bilgilere göre; Orta Anadolu'da başlayıp Kuzeydoğu'da Yeşilırmak havzası boyunca sıralanmış Hitit yerleşim merkezlerinden biri olan "ANZILlA" olmalıdır.

            Zile hakkında NINOVA ve Asurlular döneminin sonu ile ilgili bilgiye sahip değiliz. Yalnız M.Ö. 548 tarihinde Anadolu, dolayısıyla Zile Pers hakimiyeti altına girmiştir. Persler Yeşilırmak havzasına çok önem verip, tarihi Kral Yolu'nu buradan geçirmişlerdir. I. DARİUS zamanında Anadolu'nun en büyük eyaleti olan Kapadokya ikiye bölünmüş ve Zile kuzeyindeki Pontus Kapadokyası içinde yer almıştır. Persler Zile'de kendi Tanrıları Olan ANAİTİS "ANAHİTA" ANOS ve ANADATES'e ait bir ateş tapınağı inşa etmişlerdir.

            Bu mabet çevresinde her yıl son baharda yapılan geleneksel "SAKAİA" şenlikleri düzenlemeye başlanmıştır. Büyük İskender'in Pers Hükümdarı DARIUS'u Granikos (BİGA) Çayı kenarında M.Ö. 334 tarihinde yenmesi ile Anadolu Makedonya İmparatorluğu'nun eline, dolayısıyla ilçe de İskender'in eline geçmiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 323'de Babil'de ölmesi üzerine kumandanları arasında çıkan harplerde General Ornets, Kapadokya'yı haliyle de Zile'yi idaresi altına almıştır. Çıkan bir takım karışıklıklardan sonra Kapadokya bir müddet bağımsız kalmış, kısa bir süre sonra zamanın Pontus Kralı MİTHRİDATES VII. Kapadokya Kralı Arbaran VIII.'i mağlup ederek Kapadokya'yı eline geçirmiştir. (Mihridat Büyük lâkabı ile anılır. Çok bilgilidir. Tarihçiler bunun 22 lisan bildiğinden bahsederler.)

 Zelos 1747 - David Rumsey Collection v4.0

http://www.davidrumsey.com/maps5986.html

            Bu olay üzerine Kapadokyalılar Roma'dan yardım istemişlerdir. Roma'dan gelen SULLA komutasındaki kuvvetli bir ordu Mihridat'ı mağlup ederek Kapadokya'yı ele geçirmiştir. Mihridat eniştesi Diyarbakır Kralı Tifran'dan yardım istemiştir. SULLA'nın Roma'ya dönmesi, M.Ö. 78'de ölmesi üzerine Mihridat yeniden Romalılar'a savaş açmıştır. M.Ö. 67 yılında Amiral TRİARİUS ile Mihridates Zile'ye 5 km uzaklıktaki Skotios "bugün Altıağaç denilen mevkii" civarında karşı karşıya gelirler. Ancak savaşın galibi uzun bir süre belli olmaz. Triarius'un mağlup olması ile Mihridates'in Anadolu'da başlayan ikinci hakimiyeti de uzun sürmez. Roma Kumandanı POMPEYUS "POMPEYS" güçlü Mihridates'i M.Ö. 67 tarihinde ağır bir şekilde yenerek, ordusunu tamamen yok edip, Pontus ülkesini işgal etmiştir. Mihridates bunun üzerine M.Ö. 63 yılında intihar eder (İçtiği zehir etkisiz kaldığı için, kendisini bir askere öldürtür). Roma ile Pontus arasında yapılan ve yıllarca süren savaşlar sırasında asker ve sivil olmak üzere her iki taraftan on binlerce insanın ölmesi bölgenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

            Mihridates'in ölümü üzerine yerine geçen oğlu II. PHARNAKES "Farnas" Roma hakimiyetini kabul eder. Bir müddet sonra Kayser'le Pompeis arasında çıkan ihtilaftan istifade ederek Roma'ya karşı ayaklanır. Bunun üzerine Roma diktatörlerinden Iulius CÆSAR "Jül Sezar" orduları ile Suriye üzerinden Anadolu'ya oradan da Zile'ye gelir. PHARNAKES daha önce babasının Amiral Triarius'u yendiği yer olan bugünkü Altıağaç denilen yerde Jül Sezar ve ordusu ile karşılaşır (Zile'ye 5 km mesafedeki Yünlü Köyü'nün karşı yamaçları veya yayla yolu ile Yünlü Köyü arasındaki bir yer olmalıdır).

            Çok çetin ve kanlı bir savaş olur. Sezar'ın ordusu büyük zayiat verirse de sonuçta II. Pharnake ağır bir yenilgiye uğrar. Zafer Sezar'ındır. Sezar uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, 5 saat gibi kısa bir süre içerisinde elde ettiği zaferin sevincini Zile'den Roma'ya bildirir. Zile'de ilâhi törene nail olan Sezar'ın, kısa ama anlamı büyük olan bu mektubundaki "VENİ - VİDİ - VİCİ" "GELDİM - GÖRDÜM - YENDİM" sözlerini silindirik mermer bir taşa yazdırır.

            M.Ö. 44 yılında Sezar'ın ölümünden sonra Pontus Kralı SENA kısa bir müddet için Zile'ye hâkim olmuşsa da Zile ve çevresi yeniden Romalılar'ın eline geçmiş ve uzun yıllar Roma'nın eyalet merkezi olmuştur. M.S. 241 yılında Sasani Hükümdarı ARDA ŞIRINOĞLU ŞAPUR Romalılar'a harp açmış, Urfa civarında Valeryus'u yenerek Kilikya "Adana" Kapadokya ve Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmına sahip olmuştur.

            Bizans ile İran "Sasaniler" arasında zaman zaman el değiştiren yöre sonuçta 1071 yılına kadar Bizanslılar'ın elinde kalmıştır. İstanbul'u almak maksadıyla Hicri 34 yılında "Hicri 47 yılında, H. 52, H. 97, H.  121, H. 159, H. 171 " yıllarında yola çıkan İslam Orduları Anadolu'dan geçerken, genelde Zile, Amasya ve Çorum yolunu izlemişler, geçici de olsa birçok yeri ele geçirmişlerdir. Bu arada birkaç defa müslümanların hâkimiyetine geçen Zile, bu orduların çekilmesi ile yeniden Bizansların eline geçmiştir.

            İlçede ve çevresinde bilinen birçok yatırların bu orduların ve Danişmentlilerin mücahit ve kumandanlarına ait oldukları sanılmaktadır. İlçe 1071 yılında Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından Bizanslılar'dan alınmış, bu tarihten günümüze kadar da Türk yurdu sınırları içinde kalmıştır. İlim ve medeniyete çok büyük hizmetleri olan Danişmentliler'in ilçemizde izleri halen devam etmektedir. Danişment eserlerinin çoğunluğu kaybolmuş olmakla birlikte ilim irfan sahibi olan, yıllarca zaviye ve medreselerde hizmet veren Danişment Hükümdarı Melik Ahmet Gazi'nin şeyhülislâmı olan, bugün halk arasında Davunlu Dede olarak bilinen zatın mezarı. Alaca Mescit Bala Mahallesi Sakarya Caddesİ üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca halk arasında Minareyi Kebir Mahallesi'ndeki Dürmelik Sokağı'nın adının Danişment Gazi ile ilgili olduğu söylenmektedir.

            1174 yılında Anadolu Selçukluları'ndan İzzettin II. Kılıçaslan Sivas ve çevresini zaptederek Türk-Danişment Devleti'ne son vermiştir. Bu tarihten itibaren Zile Selçuklular'ın eline geçmiştir. II. Kılıçaslan, sağlığında memleketi oğulları arasında pay etmiş, fakat Tokat hükümdarı olan Süleyman kardeşlerini mağlup ederek Anadolu birliğini sağlamıştır. Şairleri, edipleri ve bilim adamlarını koruyan bu zat zamanında, Zile'de bir çok ilmi eser meydana getirilmiş, mevcut medreselere ilâveler yapılmıştır.

            Zile, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Tokat il merkezine 67 km uzaklıkta olup, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. M.Ö. 50'li yıllarda yaşayan ve coğrafyanın pîri sayılan Amasyalı Strabon; bu şehrin Ninova Melikesi Semiramis tarafından M.Ö. 1600 yıllarında kurulduğunu kaydeder. Bu tarihî kayda göre Zile'nin 3600 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.

Salname-i Vilayet-i Sivas. 1287 (1870)

Sayfa : 73, Zile Kazası (Tokat Dergisi 41. Sayı)

            M.S. XI yy.'da Danişmend, daha sonra Selçuklu Türkleri'nin, bilâhare İlhanlılar'ın, Ertanoğulları'nın ve nihayet 1335'te Kadı Burhanettin'in eline geçen Zile, 1397' de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

            3600 yıllık uzun geçmişi içinde Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma ve Bizans kültürlerinin tesiri altında kalan Zile'de bugün çeşitli devirlere ait olmak üzere Hititler'e, Selçuklular'a, Frigler'e, Persler'e, Romalılar'a, İlhanlılar'a, Danişmendliler'e, Ertanlılar'a ve Osmanlılar'a ait tarihi eserleri görmek mümkündür.

            Tarihi eserler içinde Zile Kalesi, kalenin doğu yünündeki kayaların oyulmasıyla yapılan ve Roma döneminden kaldığı anlaşılan tiyatro (anfitiyatro), kalenin kuzey doğu tarafında bulunan Kaya Mezarı, Çay Pınarı, İmam Melikiddin Türbesi, Şeyh Musa Fakih Türbesi, Ulu Cami, Elbaşı Camii, Çifte Hamam, Maşat Höyük, Namlı Hisar Kale, Anzavur Mağaraları, Hacı Boz Köprüsü, Koç Taşı ve Kuruçay'daki Manastır Harabeleri görülmeye değer yerler arasındadır.

           Zile ismi tarih boyunca Zela, Zelus, Zelid, Anzila, Gırgıriye (Karkariye), Zeyli, Silas olarak çeşitli değişikliklere uğramıştır.

Zelus - Sanson, Nicolas; 1642

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

            1872 yılında kaza merkezi, 1923 mülkî ve idarî taksimatında Tokat iline bağlı ilçe statüsüne kavuşan Zile, 1855 ve 1922 yıllarında iki büyük yangın geçirmiştir. Düz bir ova üzerinde kurulmuş olan Zile'nin hemen önünde Yeşilırmak'ın bir kolu olan Hoton Deresi geçmektedir.

Ersal YAVİ'nin TOKAT Kültür ve Tarihine ait
50 adet Yağlıboya Tablosundan Örnekler

Gönderen : Ünyeli Araştırmacı Yüksel ŞEN

Ersal YAVİ 18.02.1987 Ankara

Antik dönemin ünlü tarih ve Coğrafyacısı Amasyalı Strabon'un
Semiramis tarafından kurulduğunu iddia ettiği ve Hititler'in
Anzilia
dediği Zile Höyüğü 5.000 yıldan bu yana birçok uygarlık ve
devletin izlerini üst üste taşıyan ve günümüzde de kısmen iskan
edilen ender höyüklerden biridir. Kazı yapılabilme konusundaki
güçlüklere rağmen, höyük üzerindeki terkedilmiş Osmanlı
yapılarının altında nelerin kaldığı merak konusudur.

Zile Acropolis in the Roman Era

(Oil Painting 65x85 by Ersal Yavi)

Özellikle Doğu yönündeki kayalara oyulmuş Roma Amfitiyatrosu
bu bölgedeki tek örnek olmasına rağmen korunmayarak,
taş ocağı gibi kullanılmış, sahne kısmı tahrip edilmiştir. Kalan taşları
bugün de sökülmekte olup, kale içindeki Roma kitabeleri sere serpe
yatmaktadır. Zile ovasında dizi dizi duran ve hangi dönemlere ait
olduğu bilinmeyen pek çok
tümülüs çeşitli nedenlerle sürekli tahrip
edilmektedir. Zile'deki
Pers Anaitis Ateş Tapınağı ve bu
kütlelere ait kentler ile ilgili araştırma ve kazı yapılmamaktadır.
.

            Zile’nin jeostratejik konumu sebebiyle, Zile’de kültürel ve siyasî bakımdan Lâtin, Rum, Pontus, Arap, Türk ve yerli halkları arasında hızlı ve canlı bir tarih yaşanmıştır. XI. y.y.'da Danişment daha sonra Selçuklu Türkleri'nin, bilâhare İlhanlılar'ın, Ertana Oğulları'nın ve nihayet 1355’de Kadı Burhaneddin’in eline geçen Zile, 1397’de Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

            Evliya Çelebi bu yöreyi gezip gördükten sonra meşhur Seyahatname'sine şunları kaydeder "Bu havası hoş şehrin dört tarafında bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu bahçelerde bülbüllerin ötüşü, insan ruhuna sefa verir. Meyveleri lezzetli olup, her tarafa hediye olarak göderilir. Her bağında, birer köşk, havuz, fiskiyeler ve çeşitli meyveler bulunur. Halkı zevk ehlidir. Gariplere dostturlar, kin tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, selim ve halim insanlardır. Herkese iyi zanda bulunurlar. İyi geçinirler. Hayırlı yapılar yaptırmaya hevesleri çoktur. Cami, saray, köşk ve imaretleri o kadar metin ve güzel olur ki, buralara girenler hayran olurlar. Şehir genişlik ve ucuzluk bir yer olup dünya yüzünde eşi yok gibidir. Yılın her zamanında halkının nimetleri boldur. Hacı Bektaş Veli'nin hayırlı ve bereketli dualarıyla bu eski tarihî şehir, ÂLİMLER KONAĞI - FAZILLAR YURDU ve ŞAİRLER YATAĞIDIR".

            Bugün merkez nüfusu 50.000, 116 adet köyüyle birlikte 110.000'i aşan Zile’nin başlıca geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve ticarettir. 1989'da Zile Meslek Yüksekokulu ve 1997'de Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kurulmasıyla yurdumuzun çeşitli yörelerinden yükseköğrenim için gelen 1.000 civarındaki genç nüfus şehre sosyal ve ekonomik açıdan ayrı bir canlılık getirmektedir. Zile Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu kampüs alanı içerisine, temelinin atılması programa alınmış olan Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na ait Uygulama Oteli'nin (özellikle Ankara ve Yozgat tarafından gelip) Zile'de ticaret ve turizm amaçlı konaklayacak olanlar için ideal olacağı düşünülmektedir.

            Zile'nin üzüm bağları, meyve bahçeleri, özellikle pekmezi, leblebisi ve kirazı meşhurdur. Zile bağ ve bahçelerinde yetişen mahsülat ve kuru bakliyat - tahıl ürünlerinden yapılan yerel yiyecek ve içeceklerin sayısı oldukça fazladır. Beyaz pekmez, duru pekmez, salça, sucuk, pestil, bat, sarma, yaprak salamurası, çeşitli komposto ve konserveler, leblebi ve kuru yemiş çeşitleri Zile'nin yemek kültürünün önemli birer parçasıdır. Her yıl yapılan "Kiraz Festivali", "Asırlık Zile Panayırı", "Güreş Müsabakaları", "Büyük Baş Hayvan Yetiştirme Yarışmaları" önemli sosyal ve kültürel faaliyetlerdendir. Zile'nin "İl Olma", "Zile - Alaca - Ankara Karayolu Projesi" ve "Yeni Organize Sanayi Bölgesi Projesi" olmak üzere üç büyük projesi bulunmaktadır. Zile Belediyesi'nin gayretleriyle gerek Zile - Turhal yolu gerekse Zile - Alaca - Ankara Karayolu Projesi İmar Bakanı'nın da katıldığı bir törenle 2000'li yıllarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

            Zile'de pekmez imalâtçılığı, salça, un, naylon çuval, endüstriyel makine, ziraat aletleri, mobilya, ısıcam, mermer işlemeciliği, lâstik ayakkabı, tuğla ve toprak sanayii üzerine sanayi kuruluşları ve fabrikalar bulunmaktadır. İlçede orta öğretim düzeyindeki eğitim hizmetleri de nicelik ve nitelik bakımından oldukça yüksek düzeydedir. Orta öğretim düzeyinde Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, bünyesinde Süper Lise bulunan Zile Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise, Andolu Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi bulunmaktadır.

Sezar
"Geldim - Gördüm - Yendim"

"Veni - Vidi - Vici"
Sezar'ın Savaş Haritası

Kâmil Paşay Arşivi
Kale, Roma Kumandanı
SULLA tarafından yaptırıldı.

Zile Kale Kapısı

 

Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786; Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766.
Zeltis Hinterlandında Zela Şehri (Date : 1751)
http://www.davidrumsey.com/maps2436.html

 

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE

Farklı Zile Adları

Tarih

Kaynak Harita, Eser ve Yapımcıları

Anzilia   Ersal YAVİ 18.02.1987 Ankara - Yağlıboya Tablolarla Tokat Kataloğu
Anziliya   Maşat Höyük Çivi Yazılı Hitit Tabletleri -
Prof. Dr. Sedat Alp -  8. Türk Tarih Kongresi Bildirisi.
Gazala    
Gırgıriye

(!?)

(Bu ve alttaki 5 isim Kırşehir'e aittir; bu isimler bilinmeyen bir neden ile Zile'ye maledilmiş olup; belge niteliğindeki haritalar M. Ufuk Mistepe tarafından 31.05.2005 tarihinde ortaya çıkarılmıştır.)
Karakarye

1074 - 5
 

Mirkâtü'l - Cihâd, Topkapı, Revan Köşkü, No. : 364, vr. 10a
- 1164/560 tarihli vakfiye.
Karkariye

(!?)

Melik Ahmet Danişment zamanı.
Karkarye

H. 466 (1073/1074)

Tarih-i Âl-i Danişmend ve Mirkatü'l-Cihad'da.
Kırkariye

(!?)

H. 1301 (M. 1886) tarihli Sivas Salnamesi'nin Zile bölümü (Cihannuma'nın rivayetine göre).
Kırkıriye

(!?)

Ali Danişment Tarihi ve Mirkatel Cihad'da.
Sılay

 

Hüseyin Hüsamettin Efendi'nin Amasya Tarihi.
Silay   Tokaitler "Mübarek Vatan" anlamında kullanmışlardır.
Sile

 

http://www.davidrumsey.com/
Sileh

1922

Bartholomew, J. G. (John George), 1860-1920 ;
John Bartholomew and Son
http://www.davidrumsey.com/maps5401.html
Zala   H. 1325 (M. 1907) Sivas Salnamesi'nde Zile ile ilgili bilgiler.
Zeila

M.Ö. 47

Aulus HIRTIUS - Alexandrian War. African War. Spanish War, Julius Caesar tarafından. Çeviren A. G. Way. Yayın tarihi 1955. Harvard University Press

Zela

1522
1751

1862

Waldseemuller Martin;
Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786 ; Robert de Vaugondy, Gilles, 1688-1766
http://www.davidrumsey.com/maps2436.html

Garnier, F. A. 1803 - 1863,
http://www.davidrumsey.com/maps1298.html
http://www.davidrumsey.com/maps1290.html

Zelâ

-
M.Ö. 7. Asır

Prof. Dr. Sedat ALP - Klâsik Çağ'daki Zelâ adından bahsetmektedir.
İlk Çağ'ın ünlü Coğrafyacı'sı Strabon'a göre...

Zeleh

1801
1813

Johnston, Alexander Keith,
Pinkerton, John, 1758-1826
http://www.davidrumsey.com/maps4824.html

Zelid    
Zelidis   Zela şehrinin yer aldığı bölgeye ve yöreye verilen ad.
Zelisa   Zela'nın bir diğer adı (Ramsay, s. 364) : Zel(a)-İssa, "Zela Kenti"
Zelit

M.S. 250

Zile Kalesi'nde sağdaki Mil Taşı'nın (sütun) en sonunda yazılıdır.
Zelitid   Zela şehrinin yer aldığı bölgeye ve yöreye verilen ad.
Zelitis

1686

Zela şehrinin yer aldığı bölgeye ve yöreye verilen ad.
Cantelli, Giacomo;
http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Zelitica   Zela şehrinin yer aldığı bölgeye ve yöreye verilen ad.
http://www.akmed.org.tr/index.html?page=haritaindex
Zeltis   Zela şehrinin yer aldığı bölgeye ve yöreye verilen ad.
http://www.davidrumsey.com/maps2436.html
Zelos

1747

David Rumsey Collection v4.0
http://www.davidrumsey.com/maps5986.html
Zelus

1642
1642

Sanson, Nicolas; http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Tavernier, Melchior, d. http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top
Zeyli    
Zila

August 1920

By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS, Constantinople - Carte du Pont.
Zilâ   Prof. Dr. Sedat ALP - Maşat Höyük Kazıları.
Zilch  

http://www.e-paranoids.com/z/ze/zela.html
"For a while, Zela, known as
Zilch, was a caza in the sandjak of Tokat and the vilayet of Silvas. It is now Zile, Turkey."
http://www.newadvent.org/cathen/15753c.htm
"Zela (now Zilch) is caza in the sandjak of Tokat."

Zileh

1787
1843
1861
1862

 1872
1897

Kitchin, Thomas; http://www.davidrumsey.com/maps2532.html
Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)
Johnston, Alexander Keith;
Garnier, F. A. 1803 - 1863,
http://www.davidrumsey.com/maps1298.html
http://www.davidrumsey.com/maps1290.html
Fullarton, A. & Co.
Rand McNally and Company
http://www.davidrumsey.com/maps4436.html

Zilê

1697 - 1782

Anville Jean Baptiste Bourguignon d.

Zilè

1791

Bonne, Rigobert,

Zilleh

-
1851

Martin R.M. Tallis J.&F.;
Martin, R.M. ; Tallis, J. & F.;
http://www.davidrumsey.com/maps2603.html

Zilon

Mart 1920

Pontus Meselesi (1912 – 1923) - Stefanos Yerasimos
http://www.gelawej.com/makaleler/S.Yeresimos-PontusMeselesi.htm

Zile

1787
1860 - 1920

Kitchin, Thomas http://www.davidrumsey.com/maps2597.html
Bartholomew John George

 

.
GIRGIRİYE - KARKARİYE - KARKARYE - KIRKARİYE - KIRKIRİYE
ZİLE'NİN Mİ KIRŞEHİR'İN Mİ ESKİ ADLARI?

Araştırma : M. Ufuk MİSTEPE

Turquie d'Asie,
Dressée sur les Observations Astronomiques - 1786

http://mapmogul.com/catalog/product/info.php+cPath+19_61+products_id+886

          Tarih - i Âl-i Danişmend ve Mirkatü'l - Cihad'da yer aldığı muhtelif yayınlarda ifade edilen bu isimler hem fonetik açıdan hem telâffuzundaki benzerlik açısından Zile yerleşim birimine değil, bilâkis Kırşehir ismine çağrışım yapmaktadır.

          Yukarıdaki 1786 tarihli haritayı inceleyecek olursak; KIRCHIHIR (Kırchıhır) adlı yerleşim birimi Kayseri - Sivas - Amasya'yı Kırşehir'e bağlayan dörtgen konumlu yerleşim yeri üzerinde olup, Zile olması mümkün değildir. Çünkü Zile Yeşilırmak kolları arasında yer almaktadır; oysa Kırchıhır Kızılırmak üzerinde görülüyor.

Sizce Hangi Fotoğraf Kırşehir'i Hangisi Zile'yi Çağrıştırıyor Acaba?
  

Gargauritis ve Zelitica Hinterlandı - Moll Herman 1716

http://www.akmed.org.tr/index.html?page=haritaindex
http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

          Yukarıdaki Moll Herman'ın 1716 tarihli ve iki ayrı kaynakta bulduğum haritada ise sağ ortada Zelitica hinterlandı ile sol ortada Gargauritis hinterlandı bariz bir şekilde birbirinden ayrılmıştır. Yeşilırmağın Çekerek kolu da dikkate alındığında Zile'nin Zelitica Ovası'nda, Kırşehir'in de Gargauritis Ovası'nda yer alması gerekir. Bu itibarla telâffuz olarak da Gırgıriye, Karkariye, Kırkıriye zaten KIRŞEHİR olduğu intibaını fonetik olarak baştan beri desteklemektedir.

          Aşağıdaki haritada ise okla gösterilen yerde Gargara yerleşim birimi bulunmakta olup, Zile haritanın en sağ ortasında ve harita sınırları dışında bulunması gerekmektedir.

Gargara - 1590 (Anonyme)
Asia intra Sinum, Amisenum & Issicum [map]

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi#top

      1) Bizanslı Étienne, buna ilişkin Zéla kelimesi konusunda şöyle diyor "Burası Anaïtis'in onuruna İskitler (Sacées)'in tapınak kabul ettikleri yerdir. Pont krallığında ikinci bir Zile daha vardır."

* Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi - Charles Texier / Ankara 2002, (Cilt 3, sh. 164).

      2) ÖZLÜCE Yeraltı Şehri : Eski adı "ZİLE" olan ÖZLÜCE Köyü merkezindeki Yeraltı Şehri, Nevşehir – Derinkuyu karayolu üzerindeki Kaymaklı Kasabası’nın 6 km Batı’sındadır.

Kaynak : http://www.canim.net/turkiye/bolumler.php?op=devami&id=155

* Kırşehir Satraplığı'na bağlı olan ZİLE'nin şimdiki ÖZLÜCE Köyü Yeraltı şehri ile karıştırılması olasıdır.

      3) Kasabayı evvelce Harkar Han yaptırmış ve bir müddet Karkarye denmiş ise de Zile ismi yaygınlaşmıştır. Tarih-i Âl-i Danişmend ve Mirkatü'l-Cihad'da Zile'nin diğer ismi Karkarye'dir. (Amasya Tarihi, C. II, s. 120.)

* Harkar Han adı dolayısıyla da bu ismin Kırşehir adı ile karıştırılmış olması olasıdır.

                                                                                 M. Ufuk MİSTEPE - 04.06.2005/ANKARA

 

Zile ve Ünye - Zilleh ve Eunich

Martin, R.M. ; Tallis, J. & F. 1851
http://www.davidrumsey.com/maps2603.html
Zile ve Ünye - Zileh ve Ounie

Kitchin, Thomas 1787
http://www.davidrumsey.com/maps2532.html

MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA ZİLE

            Atatürk'ün Samsun'a çıkışından 5 ay sonra Zile'den padişaha telgraf çekilerek bağlılık belirtildikten sonra Ferit Paşa Kabinesi'nin yurt çıkarlarını koruyamadığı, bu kabineye milletin güveninin kalmadığı, yurdun güvenliğe kavuşmasını sağlamak için bu hükûmetin hemen görevden uzaklaştırılarak yeni bir hükûmetin iş başına getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna kadar Millî Mücadele sırasında Zile halkı Kuvva-i Milliyeciler'in yanında yer almıştır.

Zilé (Zila) - August 1920 / Carte du Pont
    
By. D. ECONOMIDES - THE PONTUS, Constantinople
.

            Postacı Nazım kendisini kanunun kovuşturmasından kurtarmak amacıyla saklanmak için Yıldızeli cıvarındaki köylerden birine gelerek, adres değiştirmiştir. Yıldızeli, Akdağmadeni arasındaki köylerde dolaşarak İstanbul Hükûmeti lehine propaganda yapmaya başlar. İlk isyan teşkilâtını bu bölgede kurar. Kurduğu kuvvete Halife Ordusu adını takmış, Yozgat Beyleri ve Çapanoğulları ile temasa geçmiştir. İsyancıların Boğazlıyan başarısı bazı isyancıların Zile etrafında genişleme heveslerini arttırmıştır.

1939 Yılındaki Askerlik Şubesi Personeli

            Bunun üzerine 3 Haziran 1920'de Çorum Müfrezesi 130 kişilik bir kuvvetle Zile'ye isyancıların üzerine gönderilmiştir. Postacı Nazım'ın 150 atlı, 200 piyadelik üstün gücü karşısında müfreze kaleye savunmaya çekilmiş ve 5 gün isyancılara karşı direnmiştir. 7 - 8 Haziran 1920'de 200 kişilik birlik Zile'nin doğusundaki Bağlarpınarı Köyü'ne gelir.

Orgeneral Cemil Cahit TOYDEMİR
(Solda Askerî Öğrenci İken.) (Zile İsyanını Bastırdı 12.06.1920)
    

Fotoğrafları Gönderen : Orhan YILMAZ

            Âsi kuvvetler geri çekilmek zorunda kalır. Şehirde kıstırılan asilere 11 Haziran günü teslim olmaları için müddet verilir. Âsilerden teslim olmaları ile ilgili beklenen cevap gelmediği için millî güçler mecburen Zile'yi bombalamaya başlarlar. Akşama doğru her taraftan teslim olmak için bayraklar çekilir. Yakalananlar ve ve bunlardan 50 kişi askerî mahkemeye verilir ve 22 kişi ölüm cezası ile cezalandırılır.

Aşağıdaki Haritalardaki Yerleşim Birimlerinde Zile Olup Olmadığında Tereddüt Hâsıl Olmuştur.

Sis 1831 - Finley, Anthony

http://www.davidrumsey.com/maps5611.html
1830 - Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)

http://www.davidrumsey.com/maps4534.html
1823 - Lucas, Fielding Jr.

http://www.davidrumsey.com/maps6288.html

 

            Âsiler çekilirken Zile'de büyük bir yangın olur ve şehrin üçte ikisi tamamen yanar. Zile ayaklanması olarak bilinen olaylar aslında Zile dışında gelişen isyan hareketleridir. Zile'nin ele geçirilmesi söz konusu olup, hareket yanlışlıkla Zile halkına mal edilmiştir.

             

Kaynak : Zile 94 (Hazırlayanlar : İlhan TRAK, Mustafa ZENGİN)

KRONOLOJİK TAKVİME GÖRE
ZİLE TARİHİ

http://unyezile.net/kronz.htm

Detaylar için yukarıdaki linke tıklayınız.

 

KRONOLOJİ

İ.Ö. 5000 - 3000

Kalkolitik Dönem.

1186

II. Kılıç Arslan'ın Tokat'ı Rükneddin Süleymanşah'a, Niksar'ı da Nasreddin Berkyarukşah'a bırakması.

İ.Ö. 3000 - 2000

İlk Tunç Çağ. 1196 Tokat Emiri Rükneddin II. Süleymanşah'ın Anadolu Selçuklu tahtını ele geçirmesi.
İ.Ö. 1650 - 1460 (Eski) Hitit Krallık Dönemi. 1197 II. Süleymanşah'ın Niksar ve yöresini kardeşi Nasreddin Berkyarukşah'ın elinden alması.
İ.Ö. 1460 - 1170 Hitit İmparatorluk Dönemi. 1240 Tokat yöresindeki Türkmenler'in Baba İshak ayaklanmasına katılması.
İ.Ö. 800 - 695 Frigler Dönemi. 1289 Sel felâketinde Niksar'ın yerle bir olması.
İ.Ö. 695 - 633 Kimmer akınları. 1296 İlhanlı Vâlisi Toğaçar Noyan'ın Tokat'ı yağmalaması.
İ.Ö. 633 - 550 Medler Dönemi. 1357 Celaleddin Mehmed Bey'in Tokat Emiri olması.
İ.Ö. 550 - 332 Persler Dönemi. 1382 Kadı Burhaneddin'in Tokat'ı kuşatması.
İ.Ö. 332 - 301 İskender ve Diadoklar Dönemi. 1386 Şeyh Necib'in Tokat Kalesi'ni Kadı Burhaneddin'e teslim etmesi.
İ.Ö. 301 - 66 Pontos Krallığı Dönemi. 1387 Kadı Burhaneddin'in Niksar'ı alması.
İ.Ö. 66 - İ.S. 395 Romalılar Dönemi. 1388 Turhal Kalesi'nin Kadı Burhaneddin'in eline geçmesi.
İ.S. 395 Bizans egemenliğinin başlaması. 1399 Tokat ve yöresinin Osmanlılar'ca alınması.
712 Mesleme komutasında bir Arap ordusunun Tokat'ı ele geçirmesi. 1426 Lala Yörgüç Paşa'nın Amasya ve Tokat yöresinde bulunan Kızıl Koca Türkmenleri'ni yenilgiye uğratması.
732 Muaviye bin Hişam'ın Tokat'a saldırması. 1472 Tokat'ın Akkoyunlular'ca yağmalanması.
740 Süleyman bin Hişam'ın Tokat'ı ele geçirmesi. 1518 Turhal Kasabası halkından Celâl'in Osmanlılar'a karşı ayaklanması.
860 Bizanslılar'ın Tokat önlerinde Araplar'a yenilmesi. 1684 Tokat ve yöresinin bir deprem sonucunda yıkıma uğraması.
1075 Sivas, Amasya ve Tokat yöresinde Danişmendli Devleti'nin kurulması. 1688 Voyvoda Sipahi Ahmed Ağa'nın Tokat'ı yağmalaması.
1140 - 1141 Niksar'ın Bizanslılar'ca kuşatılması, Anadolu Selçukluları'nın Tokat'ı ele geçirmesi. 1883 Tokat'ın sancağa dönüştürülmesi.
1175 Anadolu Selçukluları'nın Tokat'ı ele geçirmesi. 25 Mayıs 1920 Zile ayaklanması.

Kaynak : Yurt ANSİKLOPEDİSİ - 10. Cilt, Sahife 7078.

 YAZDIR