(Bu sayfa en son 23 Eylül 2003 tarihinde güncellenmiştir.)


 

 

Makina Mühendisleri Odası
http://www.mmo.org.tr/mmo/basin_aciklama/2002_04_24_trafik.htm

TRAFİK KAZALARI KADER DEĞİLDİR!
 BASINA VE KAMUOYUNA

            Ülkemizde ulaşım politikaları siyasi iktidarlar tarafından ancak Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda hatırlanmaktadır. Oysa ki ulaşım politikaları bir ülkenin gelişmişlik düzeyini de bizlere açıkça göstermektedir. Yıllardır siyasi iktidarların politik tercihleri sonucu üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz yolu taşımacılığının yanı sıra demiryolu, havayolu taşımacılığı yok sayılarak plânsız bir şekilde geliştirilen karayolu taşımacılığı ön plâna çıkartılmaktadır.

            21.Yüzyıl dünyasında yeterli ve çağdaş ulaşım hizmeti olmaksızın sosyal ve ekonomik hayatı canlı ve dinamik tutmak mümkün değildir. Devletlerin temel görevi de; ekonomik ve toplumsal gelişmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde ulaşım kapasitesini yaratabilmek, günün koşullarına, ülke ve toplum çıkarlarına uygun taşıma sistemlerini kurmak ve koordine etmektir.

    Kent içi ve kentler arası taşımacılığın birbiriyle uyumlaştırıldığı ve dünyada kent içi ve kentler arası ulaşımda kara, deniz, demiryolu ve havayolu taşımacılığının birlikte değerlendirilerek taşımacılıkta oluşan talepleri saydığımız alternatifleri birlikte değerlendirerek ve öncelikle toplu taşımacılığı birincil kılan ulaşım politikaları uygulanırken; ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığındaki talepler tüm ulaşım alternatiflerini değerlendirmeyen ve toplu taşımacılığı hedef almayan yatırım politikaları uygulanmaktadır.

            1995 - 2000 yılları arasında, Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde 1995 yılına göre sürücü hatası 2 kat oranında artış göstermiştir.1995 / 2000 yılları arasındaki trafik kazalarına baktığımızda insan ve ekonomik kayıplarımızın çok büyük olduğunu açıkça görmekteyiz. Karayolu taşımacılığında 2000 yılı verilerine baktığımızda; 2.994’ü ölümcül kazalar, 62.295’i yaralanmalı kazalar, 401.096’sı maddî hasarlı kazalar olmuş, yani toplamda 466.385 kaza meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda 3.942 kişi hayatını kaybetmiş 115.877 kişi ise yaralanmış ve 341.685.292 $ maddî kaybımız olmuştur. Oysa deniz, hava ve demir yolu taşımacılığında yaşanan kazalara baktığımızda kaza sayısının binlerle ifade edildiğini görmekteyiz. Ayrıca bu kazalarda yaşamlarını yitirenlerin sayısına ve maddî hasarlara baktığımızda ise karayolu taşımacılığında oluşan sonuçlara göre çok düşük olduğunu açıkça görmekteyiz.

Adı ve Soyadı
Rütbesi
Sicili
Baba Adı
Anne Adı
Doğum Yeri/Tarihi
Şehadet Yeri ve Tarihi
Mezarlığın Bulunduğu Yer
Şehadet Nedeni
Yahuzer BUDAK
Polis Memuru
21055
Hasan
Hafize
Yusufeli - ARTVİN / 25.05.1941
Erzurum / 20.07.1968
Erzurum/Asrî Mezarlık
Görevli bulunduğu sırada bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.

            TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak düzenlediğimiz ulaşım trafik kongrelerinin sonucunda da yolcu ve yük taşımasında demiryollarının güvenlik açısından kesin üstünlüğünün tartışmasız olduğunu görmekteyiz. Makina Mühendisleri Odası olarak aşağıda sayılan konular hakkında yapılacak çalışmalar ülkemizin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğu bilinci ile;

 •  

  Ø Ulaşım sistemleri tek bir bakanlık altında yapılandırılarak karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım politikaları ulusal ve yerel bazda birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak plânlanmalı, kentin tarihsel ve kültürel dokusu, çevre, ekonomiklik boyutları dikkate alınarak uygulamaya konulmalıdır.
  Ø Kent içi ve kentler arası yük ve yolcu taşımacılığında toplu taşımacılık teşvik edilmelidir.
  Ø Kitle taşımacılığına önem verilerek teşvik edilmeli ve özendirilmelidir.
  Ø Güvenli, hızlı ekonomik ve çevreci özelliklerinden dolayı raylı taşıma sistemlerine ağırlık verilmelidir. Projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin işbirliği içinde olmaları için mekanizmalar oluşturulmalıdır.
  Ø Karayolları yol güvenliği açısından dünya standartlarına uygun hale getirilmelidir.
  Ø 4199 Sayılı Yasa ile yürürlüğe giren “fahri Trafik Müfettişliği” yaygınlaştırılmalı, “Trafik Genel Müdürlüğü” mutlaka kurulmalıdır.
  Ø Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerle İl/İlçe Trafik Komisyonları'nda yer alması gereken kuruluşlar arasına TMMOB ve konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı mutlaka sağlanmalıdır.
  Ø Üniversitelerimiz bünyesinde “Trafik Mühendisliği” bölümü açılmalı ve bu bölüme uygun müfredat programları hazırlanmalıdır.
  Ø Trafik güvenliğinin sağlanması için okul öncesi eğitim ve okul içi eğitim uygulanmalı, sadece sürücülerin değil yayaların ve yolcuların eğitimleri de titizlikle yapılmalı ve takip edilmelidir. Ayrıca radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında da konu hakkında eğitici yayınların yapılması sağlanmalıdır.
  Ø Sürücü kursları mutlaka denetim altına alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Oda'mız görüşü mutlaka alınarak yasal düzenlemeler hemen çıkarılmalıdır. Kurslarda Oda'mız üyelerinin denetim ve istihdamı yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca sürücü belgesine vize şartı getirilmelidir. Sürücülerin psikolojik, fizyolojik kontrolleri yapılmalıdır.
  Ø Ankara - İstanbul arası hızlı tren projesi devreye sokulmalıdır. Ayrıca demiryollarında hazır durumda bekleyen kuzey-güney, batı-doğu arasındaki projeler mutlaka hayata geçirilmelidir. Bununla ilgili finansman sağlanmalıdır.
  Ø Başta metro, hafif raylı sistemler olmak üzere, kentsel ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında, yerel yönetimlerin yanı sıra, ilgili Meslek Odaları, sivil toplum örgütleri ile üniversiteler söz ve karar sahibi olmalıdır. Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.
  Ø Araç İmal, Tâdil ve Montaj hizmetleri Makina Mühendisleri Odası'nın uzmanlık alanına girmektedir. Hesap, Çizim, Proje ve Uygulama sorumlulukları MMO tarafından eğitilip belgelendirilmiş Oda üyesi uzman Makina Mühendisleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle projelerin teknik inceleme ve tasdik işlemleri ile İmalât Yeterlilik Belgesi'nin onay işlemleri Makina Mühendisleri Odası'na verilmelidir.
  Ø Araç teknik muayenesi sağlıklı yapılmalı ve denetlenmelidir.
  Ø Ulaşım politikaları ulusal düzeyde saptanmalı; yeni demiryolu ağı çalışmalarını geliştirmek, mevcutları yenilemek, denizyolu ulaşımını olabildiğince geliştirmek için gereken önlemler ivedilikle alınmalı ve uygulanmalıdır. Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, boru hattı vb. ulaşım sistemleri arasında koordinasyon sağlanarak, kombine taşımacılık devreye sokulmalıdır.

 •             Sonuç olarak; kent içi ve kent dışı ulaşımda uluslararası tekellerin teknoloji ve sermaye ihracı politikaları sonucu dayatılan karayolu taşımacılığı ve karayolu yatırımları yerine toplumsal çıkarlara uygun ve çevresel etkileri asgari olan toplu taşım politikaları geliştirilmelidir.

                                                                                                    TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
                                                                                                            Oda Sekreteri / Ali Ekber ÇAKAR

   

  POLİS VE JANDARMA

              DENİZLİ DEHA 20 Gazetesi'nin haftalık Pazartesi 22 Eylül 2003 günü "Trafik" köşe yazısı "Polis ve Jandarma" ektedir. Bilgi ve gereğini rica eder, sevgi ve selamlarımı sunarım.
                                                                                            Prof. Dr. Mehmet Yüksel myuksel@pamukkale.edu.tr

               Ülkemizdeki bazı uygulamaları beğenmem. Prensipte çağ dışı, eski çağlara ait, - daha doğrusu - onları Osmanlı kalıntıları olarak görürüm. Bu uygulamaların örneklerinin batı aleminde artık kalmadıklarını gördüğüm için bizim uygulamaları kâh öfkeyle, kâh utanarak izlerim. Değişme ve modernleşme işaretleri de görmediğim için derin bir hüzne kapılırım.

              Çağdışı olarak gördüğüm bu uygulamaların başında “valilik” ve “kaymakamlık” kurumları gelir. Osmanlının Bağdat’a, Kırım’a, Macaristan’a gönderdiği valiler şimdi Denizli’ye, Aydın’a gönderiliyor gibi gelir bana. Irak’taki Amerikan Valisi bu çağrışımları tekrarlıyor bende durmaksızın.

              Ülkemin “devlet – millet” uyuşmazlığı zaman zaman ayyuka çıktığında sebep olarak bu eski uygulamalar üzerinde konuşulmasını, yeni arayışlara gidilmesini arzularım. Ülkem için iyi olabilecek her şeyi istiyorum. Her Allah’ın günü eleştirilen politikacılarımızın sarıldığı, köhnemiş olduğu binlerce kez onanan devleti işletme mekânımızı çağdaşlaştırma zamanının gelmiş olması gerekir. İllâ ki AB komiserleri mi bizi bu yeniliklere zorlayacaklar?

              İyi eğitilmiş, yozlaşmamış, vatanını ve milletini seven bir teşkilâtı nasıl onaylıyorsam, o derece “jandarma” teşkilatının “polis” olarak kullanılmasını yadırgarım. Bunu bir nevi ucuzculuk veya bedavacılık olarak görürüm. İlkokul mezunu bir ere malımı ve canımı emanet etmenin riskini düşünürüm hep. Kırsal kesimin jandarma karakollarında yaşadıklarını elli senedir dinler dururuz. Devlet - vatandaş gerginliğinin – belki de - sebebinin buralarda da aranması gerekir.

              İlçelerdeki ve bazı köylerdeki jandarma karakollarında komutanların neden hep astsubay veya uzman çavuş olduklarını, neden harp okulu mezunu subayların çok görüldüğünü hiç anlayamamışımdır. Bu görüş ve düşüncelere sahip birisi olarak tatil köyü Behramkale’de iki veya üç kez trafik kontrolü için “jandarma” tarafından durduruldum. Bir de ne göreyim? Benim ilkokul mezunu vs. şeklinde küçümsediğim trafik zabıtası “polisten” çok daha bilgili ve çok daha kibar çıkmasın mı? Hem de her defasında.

               Şimdi tabii ki aklım karıştı. Yanlış bunun neresinde?

               Gayet basit. Yanlış jandarmada değil. Yanlış poliste. Polisimiz olması gereken yerde değil. Olması gerektiği yerin çok gerilerine düşmüş durumda. Durumun çok vahim yerlere kadar gerilerde kaldığı son derece üzücü.

               Mazeret üreteceğimize iş üretmenin sonsuz faydaları var. Emniyet güçlerimiz öncelikle hukukun emrinde olmalı. Her türlü keyfilik söz konusu olamamalı. Emniyetimin, atanmış olan valinin lûtfüne kalması yerine, değişmez ve tarafsız hukukun güvencesinde olması bana daha emin görünüyor. Bir ülkede 81 vali hüküm sürüyorsa, 81 çeşit uygulama yapılıyor demektir. Ülkenin bütünlüğünü korumada 80 sene sonra bile neden zorlanıyoruz acaba?

               İki gün önce gazetelerde çıkan bir haber beni bu düşüncelere sevk etti : “Çorum Valisi, İnönü Lisesinde bilârdo masası görünce müdüre çıkıştı.” Yakında bazı valilerin veya kaymakamların acaba daha hangi uygulamalarıyla irkileceğiz?

  ADI SOYADI

  Mehmet AYAZ

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  101222

  BABA ADI

  Ali

  ANNE ADI

  Arife

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Yalvaç-ISPARTA-10.03.1962

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  KOCAELİ- 21.03.1999

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Yalvaç-ISPARTA-Saray Mahalle Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Görevli bulunduğu sırada bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.

   

   FATİH ALTAYLI İSTEDİ BAKAN YAPTI...
  HÜRRİYET

              Kimden : info@dizayn.com 14.07.2003/11:23
              Kime     :
  trafik@yahoogroups.com

            Artık cipler karayollarında otomobil statüsünde!

              Bu müjdeyi bizzat bakan, Fatih Altaylı'yı arayarak ona muştuladı! Hattâ bu gelişmeden haberi olmayan Trafik Polisleri'ni uyaracağını da belirtti!

              1,5 - 2,0 tonluk cipler 90 km ile seyrederken, neden minibüslerin maksimum hızı 80 km'dir? Hangi gerekçelerle 1600 kg'lık minibüslere de 80km'lik hız sınırı getiriliyor? Haksızlık değil mi? Minibüslerin fren sistemleri mi daha kötü...? Nedir bilimsel gerekçesi? Bilen var ise açıklasın lütfen!!!

              Aynı marka araçlardan ruhsatında arazi vasıtası yazanların, jiplerin 90 km'ye çıkarılıyor; (Bir arazi tipi araç kaç kg'dır?) fakat minibüs yazanların ki 80'de tutuluyor. Neden? Örneğin Mercedes jip 90km - Mercedes Vito 80 km!...

              Ancak ülkede her zaman kayırmacılık hâkim olduğu için; örneğin Fatih Altaylı öyle istediği için bizzat İçişleri Bakanı onu arayarak hız limitini 90 km'ye çıkarabiliyor.

              Minibüsçülerin de acilen bir köşe yazarı ayarlayarak hız limitini yukarıya çıkartmalarında yarar var!!!!!

              Hiç bir gelişmiş ülkede böyle keyfi uygulama olmaz. Kimin sesi çok çıkıyorsa, kimden gelecek kaz daha büyük ise ona yol veriliyor.... Nerede kaldı bilimsellik, nerede kaldı adalet?...

              Original Message - From: Baha KIZILIRMAK To : TRAFİK Sent : Sunday, July 13, 2003 6:45 PM Subject : [trafik] motosiklet

  B A S I N   B Ü L T E N İ

              Harley Sahipleri Grubu soruyor ;

              "Jeep sürücülerinin canı, motosiklet sürücülerinden daha mı kıymetli? İçişleri Bakanlığı çifte standart uygulamasın!"

              İstanbul - Gazetelerde yer alan "4 x 4 araçlara ceza kesiliyor" haberleri üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün harekete geçerek, yönetmelik değişikliği ile 4 x 4 arazi araçlarının hız sınırını otomobiller ile aynı seviyeye çıkarması üzerine bir açıklama yapan H.O.G. Harley Sahipleri Grubu, "Jeep sürücülerinin canı, motosiklet sürücülerinden daha mı kıymetli? İçişleri Bakanlığı çifte standart uygulamasın." dedi.

              Motosiklet sürücülerinin can güvenliği için motosiklet hız sınırının otomobiller ile aynı seviyeye çıkartılması istenen yazılı açıklamada, Harley Sahipleri Grubu şu konulara dikkat çekti;

              "Motosiklet dernekleri ve kullanıcıları olarak trafik güvenliğimizi ilgilendiren yasal konularda eski ve yetersiz yasaların değiştirilmesi için yıllardır gayret gösteriyoruz. Gazetelerde yer alan "4 x 4 araçlara ceza kesiliyor" haberleri üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmiş ve yönetmelik değişikliği ile 4 x 4 binek araçlarının sürat tahdidini otomobiller ile aynı seviyeye çıkartmıştır.

              Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi 100'üncü maddedir ve hız kurallarını belirler; aynen şöyledir.

  Araç Cinsi Yerleşim İçi Yerleşim Dışı Otoyollar
  Otomobiller 50 90 120
  Otobüs, Minibüs,
  Kamyon, Kamyonet
  50 80 100
  Arazi Taşıtlarında ve Motosikletlerde 50 70 80

              İki gazete haberi ile Türkiye'de hatalı bir yönetmeliğin değişmesi için gayret göstermek alkışlanacak bir tutumdur. Ancak aynı konuda mağduriyeti olan ve çok daha korumasız bir şekilde kamyonların önünde yem gibi seyretmeye zorlanan motosiklet sürücülerini yok saymak ise, biz motosiklet sürücülerinin can güvenliğini dikkate almamak ve çifte standart uygulamaktır.

              Değiştirilen yönetmelik kapsamına, motosikletler de hemen dahil edilmelidir. Madem ki yönetmelik değişikliği trafik güvenliği konularında bu kadar çabuk ve kolay oluyor;

              1 - Motosikletlere trafikte öncelik verilmesi,
              2 - Motosiklet muayene sürelerinin otomobillerle aynı süreye çıkarılması,
              3 - Motosiklet ehliyetlerinin kategorilendirilmesi,
              4 - Kask takma zorunluluğu yanında, kaskların standardının belirlenmesi,
              5 - Motosiklet lâmbalarının sürekli açık olmasının puslu hava şartına bağlı olmadan yasada yer alması,

  gibi maddelerin de hemen düzeltilmesi gerekir.

              Yaz geldi, İstanbul sokaklarında motosikletli trafik polislerini ve Türk Telekom'a ait motosiklet sürücülerini, sürekli olarak kask takmadan ve kep ile motosiklet kullanırlarken görüyoruz. Kask ve koruyucu elbise can güvenliği için çok önemlidir ve öncelikle resmî kurumlar bu konuda örnek olmalıdır. Yasayı uygulaması beklenen trafik polislerimiz kasksız dolaşmaları, onların can güvenliği açısından kabul edilir bir şey değildir.

              İçişleri Bakanlığı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Ulaştırma Bakanlığı'nı bu konuda göreve çağırıyoruz.
                                                                                                           H.O.G. Türkiye "
  (Harley Owners Group)
   

  Net Haber
  http://www.nethaber.com/haber/arsiv/haberler/0,1106,78102_7_8705,00.html

   Futbol Sahalarını Çözen Erman Hoca Trafiğe de El Attı.
  Fahrî Trafik Müfettişliği yapan Erman Toroğlu,
  trafik cezası kesmek için bir arabayı kilometrelerce takip edebiliyor
  ...

  Sürücüler, evinize trafikte işlediğiniz bir suçtan dolayı ceza makbuzu geldiğinde sakın şaşırmayın. Fahri trafik müfettişleri harıl harıl çalışıyor. Aralarında Aziz Yıldırım, Müjdat Gezen, Erman Toroğlu, Perran Kutman, Sezen Cumhur Önal gibi ünlülerin de olduğu sivil müfettişler, 5 yılda toplam 15 trilyon liralık ceza kesti. Dernek Başkanı Sami Güleçyüz, 'Türkiye genelinde 11 bin 500 müfettişle trafik canavarına karşı savaşıyoruz' diye konuştu. Dönemin Emniyet Müdürü Necati Bilican tarafından trafik müfettişi olmaya ikna edilen eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kırmızıda geçeni affetmem. Yolda çöp atanı da. Keserim cezayı" diyor. Toroğlu, bir keresinde Ankara'da yarışan iki arabayı uzun süre takip ederek ceza kestiğini söyledi. Müfettişliğe yeni başlayan besteci Levent Çoker ise, "Bir yılda iki koçan ceza yazdım. Yanınızdaki araçta müfettiş olabilir, dikkat edin" diyerek uyarıyor.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Süleyman ÖZTÜRK
  Başkomiser
  44711
  Cevdet
  Hanife
  Şavşat - ARTVİN / 16.01.1945
  Keskin - KIRIKKALE / 19.08.1980
  İSTANBUL / Kireçburnu Mezarlığı
  Görevli bulunduğu otonun bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur.

  Milliyet Online Gazete
  http://www.milliyet.com/2002/03/11/yasam/yas02.html

  Erman Hoca kırmızıda kaldı

              Aynı zamanda Fahri trafik müfettişi de çıkan eski hakem Erman Toroğlu’nun
  ‘Kırmızı ışıkta her geçene ceza yazmam’ sözlerine, hukukçular köpürdü..

              İSTANBUL Milliyet
              Fahrî trafik müfettişi eski hakem Erman Toroğlu’nun ‘Kırmızı ışıkta her geçen adama ceza yazmam’ sözlerine hukukçulardan tepki geldi. Hukukçular, Toroğlu’nun "Adam trafik ışığına yaklaşmış. 10 metre kala sarı ışık yanıyor, Tam geçerken kırmızı. Şimdi bu adama ceza yazamazsın, çünkü hata ışıkta. O anda dursa arkadaki araba, küt diye geçirecek. Yana kaçsa, yandaki araba küt diye geçirecek. Ne yapacak? Işığı geçecek hocam ceza yok" sözlerini şöyle değerlendirdi :

              Prof. Dr. Nadir Yayla : Normalde sinyal hesaplarında, sarı ışık yanınca, bir sürücü kavşağa girmeden rahatlıkla durabilir. Çünkü sarı ışık, duruşa imkân verir. Zaten sarı ışık yanarken diğer yola hemen yeşil başlamaz oraya da sarı yanar. Dolayısıyla bir emniyet payı bırakılmıştır. Yani sarı ışık yanar yanmaz kırmızı gelmez. Sarı ışığın içinde iken şeride girdiyse, durduramayacak kadar yaklaşmışsa araç duramayabilir. Ama 10 metre kala sarı ışıkta pek ala durabilir. Kırmızı yanarken kavşağa girmek gibi bir durum olmaz."

              Avukat Cengiz Hortoğlu : "Ben buna katılmıyorum. Sarı ışık zaten bir uyarı ışığıdır. Sarı ışığı gördüğü halde devam etmek risk yaratır. Arkadaki sürücünün de kırmızı ışık yanacağını bilip, takip mesafesini iyi ayarlaması gerekir. Türkiye’de takip mesafesi diye bir sorun var. Bu da önündeki aracın trafik kurallarına riayet etmemesinden kaynaklanıyor. Bir araca belli bir mesafeden fazla yaklaşamazsınız. Her aracın bir durma mesafesi olmalı. Öndeki araç 50 kilometre gidiyorsa, arkadaki aracın 30 - 40 metre mesafe bırakması gerekir. Işıklara yaklaşınca arkaya da bakmak gerekir."

   

  ADI SOYADI

  İsmail BOR

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  73545

  BABA ADI

  Şakir

  ANNE ADI

  Meryem

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Ceyhan-ADANA-19.02.1956

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  KOCAELİ-27.03.1998

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Ceyhan-ADANA-Asri Mezarlık

  ŞEHADET NEDENİ

  Ekip otosuna bir otonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur.

   

   

  Zaman Gazetesi
  http://www.zaman.com.tr/turkuaz/2003/02/02/haberler/h10.htm

  Dikkat trafikte müfettiş var!

              Araç kullanırken cep telefonu ile konuşarak trafik kurallarını ihlal ettiniz etrafta da trafik polisi olmadığı için herhangi bir şekilde size ceza yazmadı. Fakat bir hafta sonra yaptığınız ihlalden dolayı yazılmış bir ceza ile karşılaşıyorsunuz. Üstelik bu cezaya hiçbir şekilde itiraz etme şansınız olmadığını öğreniyorsunuz. Belki de o güne kadar isimlerini dahi duymadığınız ‘fahri trafik müfettişleri’ ile bir yerde karşılaştığınızı o zaman öğreniyorsunuz.

              Araç kullanırken cep telefonu ile konuştunuz, yanlış şerit değiştirdiniz; ama etrafta trafik polisi olmadığı için yaptığınız kural ihlallerini tespit edip size ceza yazmadı. Fakat bir hafta sonra hiç haberiniz olmadığı halde yaptığınız kural ihlallerinden dolayı size ceza yazıldığını öğrendiniz.

              Böylelikle belki de o güne kadar hiç varlıklarından dahi haberdar olmadığınız ‘fahri trafik müfettişleri’nin (FTM) varlıklarından haberdar oluyorsunuz. Kimliklerinin sır gibi saklandığı ve birçok ünlünün de aralarında bulunduğu FTM’ler trafikte her an karşınıza çıkıp yaptığınız hatalardan dolayı size ceza yazabilir.

              Araç kullanırken eğer etrafımızda trafik polisi yoksa cep telefonu kullanmak, yol boşsa kırmızı ışıkta geçmek, hız yapmak, emniyet kemeri takmamak genellikle yaptığımız kural ihlallerinin arasında geliyor. Oysa etrafta trafik polisinin bulunmaması bizim yaptığımız ihlallerin cezalandırılmayacağı anlamını taşımıyor. Sayıları her geçen gün artan FTM’ler her an trafikte kural ihlalinde bulunan kişilere ceza yağdırıyorlar. Üstelik trafik polisinin yazdığı cezalara itiraz etme hakkınız varken FTM’lerin yazdığı cezalara itiraz etme şansınız yok.

                      Trafikte her yerde

              FTM’ler Türkiye’de 1997 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Sayıları Türkiye genelinde 11.040 olan FTM’ler 40 yaşını geçmiş, herhangi bir nedenden ötürü trafik cezası almamış, üniversite mezunu olan, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan, en az on yıllık sürücü belgesi bulunan gönüllü kişilerden oluşuyor. FTM olmak isteyen kişiler başvuruda bulunduktan sonra altı ay boyunca yetkililer tarafından izleniyor ve bu görev için yeterli olup olmadıkları gözlemleniyor. Yeterlilik gösterdiklerinde ise bir hafta süre ile eğitim aldıktan sonra trafikte hatalı araç kullanıcılarına ceza yağdırmaya başlıyorlar.

              Kimlikleri gizli olan FTM’ler trafikte kuralları ihlal eden hiç kimseyi affetmiyorlar. Bir turizm firmasının sahibi olan ismini veremediğimiz bir FTM, gün içerisinde en az on ceza yazdığını ve kimseyi görmezden gelmediğini belirtiyor. Öyle ki aracını kendi aracının yanına park eden arkadaşının bir gün iş çıkışında araba kullanırken cep telefonu ile konuştuğunu görünce hemen cezayı yazdığını belirtiyor.

              Zaman zaman ceza yazıp yazmama konusunda da ikilem yaşadığını ifade eden aynı FTM, bir gün kendisine yol veren bir bayanın trafikte cep telefonu ile konuştuğunu görünce ceza yazıp yazmama konusunda tereddüt yaşadığını ifade ediyor. FTM; “Fakat o anda benden araç uzaklaştı ve plâkasını göremedim. Dolayısı ile ceza yazamadım; fakat biraz daha ilerleyince aynı bayanın yine telefon ile konuştuğunu gördüm ve bu defa cezayı yazdım.” diyor.

              Peki FTM’ler nasıl çalışıyorlar? FTM’ler günün her saatinde sürücülerin karşısına her an her yerden çıkabilirler. Bazen karşıdan karşıya geçmeyi bekleyen bir yaya, bazen arkada seyir halinde bulunan bir aracın içinde bulunan bir şoför veya yanda bulunan aracın içinde oturan bir kişi FTM olarak görev yapıyor olabilir. Kimlikleri gizli olan FTM’ler her durumda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza yağdırıyorlar. Genellikle müfettişler yanlarında taşıdıkları dijital teyplere gerekli bilgileri okuyorlar ve daha sonra bunları tutanaklara geçiriyorlar. Kendilerine verilen Trafik Suçu İhbar Tutanağı’na ihlalde bulunan aracın markasını, rengini, plâkasını, suçun işlendiği semti ve plâkasını yazıyorlar. Bir hafta içerisinde yazdıkları suç tutanaklarını zapta döküp ya Bölge Trafik Âmirliği'ne ya da herhangi bir trafik polisine teslim ediyorlar.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Yüksel ORAL
  Polis Memuru
  26450
  Hasan
  Kıyafet
  Ardanuç - ARTVİN / 02.05.1945
  BOLU / 30.08.1982
  Ardanuç - ARTVİN / Köy Mezarlığı
  Görevli bulunduğu ekip otosunun bir oto ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 12.09.1982 tarihinde şehit olmuştur.

                      Hangi cezaları yazabiliyorlar?

              FTM’ler herhangi bir âlet ile ölçülmeyen suçlara ceza yazabiliyorlar. Alkollü araç kullanan kişilere ve hız yapanlara ise ceza yazamıyorlar. FTM’lerin en çok ceza yazdıkları suçların başında ise araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak, kırmızı ışıkta geçmek ve kuralları ihlal ederek şerit değiştirmek geliyor. Ülke genelinde görev yapan FTM’ler, geçen süre içerisinde toplam 674 bin 665 trafik suçu tespit tutanağı düzenleyip ceza yazdırdı.

              FTM’ler faaliyet göstermeye başladıkları dönemden bugüne önemli gelişmeler gösterdi. FTM’lerin yazdığı cezalar önce Denetleme Şube Müdürlükleri'ne, daha sonra ise Sicil Büro Âmirliği'ne gönderiliyordu. Fakat Sicil Büro Âmirliği'nde sayıları 2,5 milyonu bulan dosya arasından araçların gerçek sahiplerini ve adreslerini tespit etmek mümkün olmuyordu. Zira zaman içerisinde kimi araçlar el değiştirmiş kimileri ise çoktan hurda yığınının içinde yerini almış bulunuyordu. Dolayısı ile cezaların araç sahiplerine ulaşması bazen imkânsız hale geliyordu. Fakat bütün dosyaların kısa bir süre önce bilgisayar ortamına taşınması ile birlikte FTM’lerin yazdıkları cezaların uygulanması çok daha kolay hale geldi. Bu gelişme ile birlikte bir bakıma fahri trafik müfettişliği gerçek amacına ulaştı.

                      Ünlü fahri trafik müfettişleri

              Fahri trafik müfettişleri kendilerini ifşa etmeden görevlerini yerine getiriyorlar. Ünlü isimler arasında da pek çok duyarlı isim fahri trafik müfettişi olarak gönüllü görev yapıyor. Bu ünlü isimler arasında FB Başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi FB yöneticisi Ali Yıldırım, Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Halis Burhan, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Münir Kutluata, sanatçılar Perran Kutman, Müjdat Gezen, Yalçın Gülhan, Enver Demirkan, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, eski Rektör Prof. Dr. Bülent Berkarda, Egebank davasında yargılanan ünlü reklamcı Nail Keçili, işadamları Hasan Karamehmet, Murat Dedeman, Behruz Çinici, Abdullah Kiğılı, eski milli futbolcu Engin Verel, spor yazarı Eyüp Karadayı, eski belediye başkanları İhsan Yalçın, İdris Güllüce, Yüksel Çengel, akademisyenler Prof. Dr. Orhan Kural, Prof. Dr. Turgay Atasü ve Prof. Dr. Koptagel İlgün bulunuyor.

                      Kötüye kullanılıyor mu?

              Şoförlerin trafik polisinin yazdığı cezaya itiraz etme hakları bulunurken, FTM’lerin yazdıkları cezalara itiraz etme şansları bulunmuyor. Peki bu durumda bazı kişiler bu kimliklerini kişisel nedenlerden dolayı kullanması gibi olaylara zaman zaman sebep vermiyor mu? FTM’ler Türkiye’de faaliyet göstermeye başladıkları dönemden bu yana kırk kişinin kartı görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesi ile iptal edildi.

              Türkiye’de kurulduğu günden bu yana FTM’lerden tam randıman alınamadı. Fakat zaman içerisinde teknolojik imkânların kullanılmaya başlanması ile birlikte cezalar kuralları ihlal eden kişilere direkt olarak ulaştırılarak uygulamadaki aksaklıklar da gideriliyor. FTM’lerden toplumun büyük bölümü haberdar değil. Müfettişlerin varlığının araç kullanıcıları tarafından bilinmesi ise araç kullanıcılarının daha dikkatli olmalarına neden oluyor. r.sezgin@zaman.com.tr
                                                                                                                                                                       RAHİME SEZGİN
  /02.02.2003

  ADI SOYADI

  Tayyar ÜNVER

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  57696

  BABA ADI

  Ömer

  ANNE ADI

  Lütfiye

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Hekimhan- MALATYA-30.01.1952

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  KOCAELİ-17.08.1991

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Hekimhan-MALATYA- Hekimhan Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Trafik kontrol görevi sırasında bir otonun çarpması sonucu şehit olmuştur.

   

  Milliyet Gazetesi
  http://www.milliyet.com.tr/2000/06/20/yazar/tamer.html

  Fahrî müfettiş sizi de yakalar

              Belki farkında değilsiniz ama, aslında trafikte sizi izleyen gizli bir göz var; fahrî müfettişler. İstanbul’da görev yapan 982 Fahrî Trafik Müfettişi, 1997’nin Eylül’ünden beri 64 bin 210 sürücüye ceza kesti. Cezalarda ilk sıraları kırmızı ışıkta geçmek, trafik levhalarına uymamak ve yasak yere park etmek alıyor.

              Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Baki Özer’in de hazır bulunduğu bir toplantıda fahrî müfettişlerin sorunları masaya yatırıldı. Toplantıyı izleyen arkadaşımız İlkay Özcan’ın aktardığına göre İstanbul’daki fahrî müfettişlerin bir numaralı sorunu kamuoyunun gönüllülük esasına dayalı bu sivil denetim sistemi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayışı.

              Diyorlar ki, “Sürücüler, yaptıkları hataları sürekli izleyen ve rapor eden birilerinin (trafik polisleri dışında) varlığından iyice haberdar olsa, kural ihlâl etmekten daha çok kaçınırlar. O zaman bizim de caydırıcı bir fonksiyonumuz olur." Fahrî müfettişler diğer sıkıntılarını ise şöyle sıraladılar: “Trafik polislerinden yeterli ilgiyi göremiyoruz. Kimi polis memurları Ceza İhbar Tutanağı'nı teslim almak istemiyor. Bazen tutanak bile bulamıyoruz. Kesilen cezaların ilgili kişilere ulaştırılıp ulaştırılmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Bu konuda bize bilgi verilsin.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Ali Naci GÜNERİ
  Polis Memuru
  112685
  Zülali
  Raziye
  ARTVİN - 01.01.1964
  İÇEL / 06.11.1991
  Şavşat – ARTVİN / Pınarlı Köyü Mezarlığı
  Görevli bulunduğu hemzemin geçitte yolcu treninin çarpması sonucu şehit olmuştur.

  Karayolunun yükü ağır
  http://212.154.21.40/2000/12/03/guneydogu/guneydogudevam.htm

              Gaziantep Emniyet Müdürü Ali Kalkan, yolcu ve yük taşımacılığının yüksek oranlarda karayolu ile yapılmasının trafik kazalarında artışa sebep olduğunu söyledi.

              Kalkan, Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği Gaziantep Şubesi yöneticilerinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, trafik kazalarının Türkiye'nin öncelikli sorunları arasında yer aldığını söyledi. Trafik kazalarının önemli ölçüde eğitimsizlikten kaynaklandığını ve bunu emniyet mensuplarının tek başına çözmesinin çok zor olduğunu kaydeden Kalkan, "Fahrî trafik müfettişliği uygulamasının önemli faydalar sağlayacağını, bu uygulamanın Türkiye için yararlı olacağını devamlı savunduk. Çünkü, ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ı karayolu ile yapılıyor. Bu alanda deniz, demir ve hava yollarının kullanılması halinde karayollarındaki trafik kazalarında önemli düşüşler olacağına inanıyorum." dedi.

              Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mesut Ölçal da, trafik hizmetlerini iyileştirmek, trafik kazalarını önlemek için çaba sarf eden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
                                                                                                                                                          
  G.ANTEP

   

  Sanal Roman
  http://sanalroman.hypermart.net/sanalroman/trafik3.htm

  Başarısız ve duyarsız bir hükümet

              Maalesef Ecevit hükümeti son derece başarısız oldu. Her konuda. Hiç bir başarılı icraatta bulunamayan bu ekip, bir dahaki seçimlerde oy toplamak için çareyi af yasası çıkartarak hırsız ve katil ailelerinde, mafya çevrelerinde buldu . Bu icraat elbette bir dahaki seçimde silinip tarihe karışacaklarının garantisidir. Beklerdik ki, hiç değilse bunlar trafik konusuna el atsın. Ama gayet iyi anladık ki trafik terörü umurlarında bile değil. Kafayı takmışlar iki üç konuya, başka şey yok. Sanki Türkiye'nin sorunları sadece ekonomiden, batık bankalardan ve Avrupa Birliği' ne üyelikten ibaret.

              Kepazeliklerin bu derece kanıksandığı başka bir ülke olamaz. Sadece şu son bayram tatilinde yollarda 200 insan öldü, yüzlercesi bir daha eski yaşamlarına dönemeyecek hale geldi.. Bu vicdansızların kılları kıpırdamıyor. Hapishanelerdeki zavallı !! katillere acıyan yufka yürekliler !! acaba neden trafik terörüne kurban gidenlere, onların ailelerine acımazlar acaba?

              Neden yabancı ülkelerde trafik asayişinin nasıl korunduğunu, cezaların, polisin ne kadar etkili olduğunu akılları bir türlü almaz? Bir türlü öğrenemezler gerçekleri? Acaba bu bir zekâ sorunu mu, yoksa işlerine mi gelmiyor? Suçu sadece bu duyarsızlarda aramak da yanlış. Artık herkes alışmış her gün bir sürü insanın parça parça olmasına. Bayramda meydana gelen kaza ve ölüm haberleri artık bütün basın yayın organlarında son derece doğalmışçasına yorum dahi yapılmadan verilir oldu. Sadece iki üç içi boş, yalandan eleştiri o kadar. Bu feci terör ile ilgili olarak maalesef hiç kimse yeterince duyarlı değil. Belli ki herkes kabullenmiş. Kader böyle istiyor deyip kabulleniyorlar.. Tam inek mantığı..
                                                                                                                                             Kaya S. Semerci

   

  Milliyet Online Gazete
  http://www.milliyet.com.tr/2000/01/08/haber/hab05.html

  Müfettişler ceza yağdırdı

              Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle görev verilen Fahrî Trafik Müfettişleri'nin 433 bin sürücü için ceza tutanağı düzenlediği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapan 4199 Sayılı Kanun gereği 6 bin 805 kişiye Fahrî Trafik Müfettişliği görevi verildi. Daha sonra bunlardan 196'sının yetkisi iptal edildi.

              Fahrî Trafik Müfettişleri, son iki yılda 433 bin 812 trafik suçu tespit ederek, bunlar hakkında tutanak düzenlediler. Fahrî Trafik Müfettişleri'nin düzenlediği bu tutanakların yüzde 98.6'sı polis tarafından trafik cezasına çevrildi. Ceza uygulanan araçlardan 3 bin 195'inin resmî plâkalı araçlar olduğu bildirildi.

              Trafik Müfettişleri'nin 144 bin tutanakla en çok Ankara'da ceza tutanağı düzenledikleri, bunu İzmir, İstanbul ve Bursa'nın izlediği belirlendi. Müfettişlerin en çok trafik ışıklarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafik levhalarına uymamak, park yasağını ihlâl gibi trafik suçlarından ceza uyguladıkları tespit edildi.

  ADI SOYADI

  Kenan CANBAZ

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  85065

  BABA ADI

  Celal

  ANNE ADI

  Ayşe

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Osmaneli-BİLECİK- 04.04.1960

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  MARDİN-27.04.1990

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Osmaneli-BİLECİK

  ŞEHADET NEDENİ

  Görevli bulundukları aracın tanker ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur.

   

   

  T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
  http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/TURKHABER/1998/18mayis/T5.htm

  İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN MURAT BAŞESGİOĞLU’NUN KARAYOLLARI GÜVENLİĞİ
  YÜKSEK KURULU’NDA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA
  (13 Mayıs l998)

              İçişleri Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU, Başbakan Sayın Mesut YILMAZ başkanlığında 04.05.l998 günü toplanan Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

              Bakan BAŞESGİOĞLU’nun açıkladığı kararlar şöyle ;

  1. Alt yapı eksikliklerinin ortadan kaldırılması için mevcut bütçe imkânları arttırılacak ve yeni kaynaklar yaratmak suretiyle bölünmüş yol ve otoyol yapımına hız kazandırılacaktır. Mevcut yolların bakım ve çalışmaları da bütçe imkânları oranında desteklenecek, ancak kaynaklar optimal kullanılacaktır.

  2. Fahrî Trafik Müfettişliği uygulamasından beklenilen sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Uygulama yaygınlaştırılarak devam ettirilecektir.

  3. Sürücü kurslarının daha sıkı denetlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Amacına uygun çalışmayan kurslar daha sıkı denetlenecek, mevcut denetim mekanizması geliştirilecektir. Gerekirse bu yönde yasal düzenlemeler yapılacaktır. Mevzuata aykırı davrandıkları tespit edilen kurslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

  4. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılması için hazırlanan teklif T.B.M.M.’nde öncelikle görüşülecek, bazı ilâveler yapılarak teklif güçlendirilecektir.

  5. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ülke genelinde tespit edilen 1296 kaza kara noktasının iyileştirilmesine bir yandan devam edilirken, bu yerler işaretlenerek sürücüler uyarılacaktır.

  6. Araçlara, kanunda belirtilen hız limitlerine uygun olarak hız sınırlayıcı taktırılması konusunda, 3. toplantıya kadar gerekli araştırma yapılacak ve bu toplantıda uygulama için karar verilecektir.

  7. İlk ve orta öğretimde “Trafik ve İlkyardım” dersi müfredatı geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.

  8. Sağlık Bakanlığı’nın karayolları üzerinde başlattığı ve başarıyla uyguladığı “İlkyardım İstasyonları” açılmasına aynı hızla devam edilecektir.

  9. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu projeler kabul edilmiş ve malî imkân sağlanarak hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

  10. Araçların fennî muayenesinin ülke genelinde yeni ve çağdaş bir sistemle yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmalar hızlandırılacak ve hazırlanan proje uygulanacaktır. Dünya Bankası'ndan alınacak kredi ile bu proje desteklenecektir.

  11. Sürücülerin ve trafik olayına katılan vatandaşların eğitimine öncelik verilerek, toplumun bütün kesimlerine ulaşacak özel bir program hayata geçirilecek ve trafik konusundaki bilgilendirmenin yapılması sağlanacaktır.

  ADI SOYADI

  Emin Naci ŞAHİN

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  10070

  BABA ADI

  Reşit Rahmi

  ANNE ADI

  Hatice

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Sapanca/SAKARYA- 02.07.1929

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  BOLU-09.12.1969

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Sapanca-SAKARYA/Muradiye Köyü Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Görevli bulunduğu aracın trafik kazasına karışması sonucu şehit olmuştur.

   

              Kimden : ermetalmobilya/17.07.2003 – 12:58
              Kime     :
  trafik@yahoogroups.com

  İtalyan şoförler trafik canavarı

  Avrupa ülkeleri arasında yapılan bir araştırma,
  İtalyanların Avrupa'nın en kötü sürücüleri olduğunu ortaya çıkardı.
  LeasePlan adlı şirketin araştırmasına göre, İtalyanları Fransızlar takip ediyor.
  Norveçli sürücüler ise, sakin tavırlarıyla "Avrupa'nın en iyi sürücüleri" sayılıyor.
  Araştırma ayrıca, Fransız sürücülerin trafikte küfür etme şampiyonu olduğunu da ortaya koydu.
  Sinirlenince en çok el hareketi yapan millet ise, İngilizler.

   

  Ömür boyu trafik eğitimi
  http://212.154.21.40/2001/05/09/guneydogu/guneydogudevam.htm

              D.BAKIR - Trafik Haftası tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

              Hafta münasebetiyle Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Kültür Sarayı Devlet Tiyatrosu Salonu'nda bir panel düzenlendi. Panele çok sayıda vatandaş katılırken, gelen konuklara Trafik Haftası'nın önemini anlatan eğitici el broşürleri dağıtıldı. Panelde konuşan Emniyet Âmiri ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Yesari Vural, panele gelen konuklara Trafik Haftası'nın önemini anlattı.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Asım KIRHAN
  Polis Memuru
  26450
  Hasan
  Fevziye
  Hopa - ARTVİN / 11.10.1955
  TRABZON / 09.08.1993
  Hopa - ARTVİN / Koha Mezarlığı
  Görevli bulunduğu sırada bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.

            Herkes birer fahrî trafik müfettişi

              Trafik güvenliğinde altyapı hizmetlerinin tam zamanında ve devamlı yapılması gerektiğini belirten Vural, trafik eğitiminin okul öncesinden başlayıp yaşam boyu devam etmesi ve ilgili kurumların birbirlerini tamamlaması ile gerçekleşeceğini hatırlattı. Yesari Vural, son yıllarda emniyet teşkilâtının geliştirdiği projelerle bu sorunla profesyonel manâda mücadele adına çok yol katedildiğini kaydederek, "Ülkemizdeki trafik probleminin boyutlarını kazalarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı ile değerlendirecek olursak, yıllardır milletimize kan ve gözyaşı döktüren terör bile trafik canavarının gerisinde kalmakta ve bu sebeple kamuoyunda trafik terörü olarak adlandırılmaktadır" dedi.

              Fahrî Trafik Müfettişliği adı altında vatandaşın sorumluluk alması konusunda bir adım daha attıklarını ifade eden Vural, "Bu uygulamayla etkinlik sahamızı artırma imkânı bulduk. Araç sahipleri polis olmasa da her an denetliyor olma ihtimalini düşünerek kurallara riayet etmede daha hassas davranmak zorunda kalmaktadır. Herkesin başına bir trafik polisi dikemeyiz ama, her vicdana eğitim ve bilinçlendirme ile manevî trafik polislerini koyabiliriz." şeklinde konuştu.

              Bundan böyle vatandaşla elele bu mücadelenin etrafında yekvücut olacaklarını da belirten Yesari Vural, millet olarak başta sivil toplum teşkilâtları, medya, üniversiteler olmak üzere topluca trafik bilincine ulaşıp, sorumlulukların paylaşılmasında trafik güvenliğini de sağlamış olacaklarını sözlerini ekledi.

  ADI SOYADI

  Fahri AYDIN

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  10287

  BABA ADI

  Sabri

  ANNE ADI

  Makbule

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  GÜMÜŞHANE-07.02.1929

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  EDİRNE-31.07.1972

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  GÜMÜŞHANE- Hacıemmi Mahalle Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Görevli bulunduğu sırada meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur.

   Milliyet Gazetesi
  http://www.milliyet.com.tr/2000/07/19/yazar/tamer.html

  Yurttaş Murat'ın trafik müfettişliği

              İstanbul MHP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, Meclis'te trafik sorununa samimiyetle sahip çıkan birkaç isimden biri. Boray Uras'ın Ankara'ya yürüyüşü sırasında Meclis'te trafik için eylem çağrısı yapan Sökmenoğlu'yla geçtiğimiz günlerde NTV'de trafik programına konuk olmuştuk.

              Sökmenoğlu, pazar gecesi tanık olduğu bir trafik sorununu, hemen ertesi sabah "yurttaş Murat" (kendi ifadesiyle) olarak anlatan bir faks geçmiş : "Sayın Tamer, trafikle ilgili konularda vatandaş Murat olarak seneler evvel, yani milletvekilliği 1995'te barajı aşamadığı dönemde, eski milletvekili olarak fahrî müfettişlik için müracaatta bulunmuştum. Ancak aylar - yıllar geçtiği halde bu müracaatımız sonuçsuz kaldı. Geçenlerde NTV'deki programda vakit yetersizliğinden bunu ifade edememiştim...

              Dün gece Tuzla'da yemek yerken ana caddede el freni çekmek suretiyle dönüş yapan gençlerin sebep verdiği kazayı görünce, tekrar fahrî müfettişlik duygusu depreşti. Çünkü olayın geçtiği mahalden üç tane asayiş otosu geçtiği halde, hiç kimse ilgilenmedi. Herkes yarım saat sonra gelen trafik ekibini bekledi durdu. Olaya sadece trafik yönünden bakma alışkanlığına karşı biz TBMM'de trafik cezalarını artırıcı kanun çıkarsak ne yazar!

              İnsana saygı olmayan yerde, insan sevgisi, toplum sevgisi olmayan yerde yasalarla çok şey yapılamayacağı aşikardır. Geliniz, Türk Milleti'ne birbirine saygı göstermeyi; insan sevgisini aşılayalım diyor, saygılar sunuyorum." 

  ADI SOYADI

  Mehmet SUNA

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  9597

  BABA ADI

  Hamit Murat

  ANNE ADI

  Nebahat

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Akyazı/SAKARYA-04.02.1931

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  KOCAELİ-13.02.1977

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Akyazı-SAKARYA-Yazılı Gürgen Köyü Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Trafik uygulama görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.

   RADİKAL Online Sitesi
  http://www.radikal.com.tr/1999/10/30/turkiye/gen.html

  Genç : Kimseyi suçlamadım

              BURSA - İl Emniyet Müdürü Aydın Genç, "Açıklamalarınıza eski yöneticiler tepki gösterdi" denilmesi üzerine, "Kimseyi töhmet altında bırakacak açıklama yapmadım. Olayı söylüyorum" dedi. Genç, Evcil'in 'itiraflarda bulunduğu' şeklinde haberleri de şöyle değerlendirdi: "Bu işi başından beri ben takip ediyorum. Benim demecim dışında çıkan bütün haberler yalandır. Açıklama da yapmıyorum. Sorgu bitene kadar da yapmayacağım. DGM kapsamında sorgulanıyor. Savcı Bey'le görüşüyoruz. Tahkikat hitabında gereken bölümleri açıklayacağız."

            Geçmişi başarılarla dolu

              Genç, daha önce görev yaptığı Trabzon ve Eskişehir'de başarılı operasyonlara imza attı. Eskişehir'de 10 trilyon liralık gübre yolsuzluğunu ortaya çıkaran ve terör konusunda yurtdışında eğitim gören Genç, Avrasya Feribotu eyleminin kansız sona erdirilmesini sağladı. Genç'in başlattığı fahrî trafik müfettişliği uygulaması yasa haline geldi.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Metin BORAZAN
  Polis Memuru
  106463
  Sami
  Hanife
  Biga - ÇANAKKALE / 05.04.1963
  ARTVİN / 05.12.1994
  Biga - ÇANAKKALE / Ovacık Köyü Mezarlığı
  Görevli bulunduğu aracın trafik kazasına karışması sonucu şehit olmuştur.

  Hürriyet Gazetesi
  http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~5@tarih~2001-12-14-t@nvid~73627,00.asp

  8 bin 500 fahrî trafik müfettişi takipte
  13.12.2001

              Ramazan Bayramı süresince, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmek üzere 8 bin 500 fahrî trafik müfettişi görev yapacak.

              Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği (FTM - DER) Genel Başkanı İhsan Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, bayramlarda, karayolu doluluk oranlarının 4 kat arttığını ve gündüzleri de yüzde 80 civarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Dernek tarafından emniyet mensuplarının yanı sıra sivil oto kontrol yöntemi ile trafik kusurlarına ceza yazan 8 bin 500 gönüllünün görevlendirildiğini bildiren Memiş, "Kent içi ve kent dışı trafikte can ve malınızın emniyeti için, ailelerimizin mutluluğu ve kendi mutluluğunuz için azami dikkat gösteriniz. Trafikte sabır ve saygıyı ilke edininiz" dedi.

              Otobüs firmaları yetkilileri ile sürücüleri, bayram trafiğinde dikkatli olmaları konusunda uyaran Memiş`in, önerileri şöyle :

              "Sağlıksız ve firma dışı otobüsleri ek seferlere koymayınız. Bilmediğiniz ve firmanız tarafından test edilmeyen şoförleri bayramda istihdam etmeyiniz. Mutlaka çift şoförle ve her türlü kış şartlarına ve ilk yardım çantasına haiz donanımla yola çıkınız. Yolcularınıza seyahat boyunca güven veriniz, güler yüzlü davranınız ve ikramları daha çok yapınız.

              Otobüslerinizi yolculuk sırasında diğer otobüslerle yarış yaptırmayınız. Zorunlu olmadıkça sollama da yaptırmayınız. Otobüs şoförlerinizin ve yardımcılarının mümkünse yolculuk esnasında kendilerinin de otobüs içerisinde sigara içmelerine engel olunuz. Her araçta mutlaka bir Fahrî Trafik Müfettişi olduğunu ve olabileceğini unutmayınız.

              Özel aracı ile yola çıkan vatandaşlar, mutlaka kış şartlarına uygun giyininiz. Aracınızda her türlü kış donanımlarını da bulundurunuz. Uykusuz ve sinirli yola çıkmayınız. Görüş mesafesi olmadan sollama yapmayınız.

              Bayram boyunca 450 tane sivil radar aracı hız kontrolleri yapacağından, hız kurallarına mutlaka uyup, ceza ödemeyiniz. Ayrıca, mümkünse bayramlaşmanızı telefon, e-mail veya post kart ile yaparak, masraf ve kazalardan kendinizi koruma yollarını da deneyiniz."

              Fahrî Trafik Müfettişleri'nin, ceza yazma yerine toplumu bilinçlendirme yolunu seçmelerini de isteyen Memiş, müfettişleri "hiçbir şekilde kimliklerini göstermemeleri ve sürücüler ile tartışmamaları" konusunda uyardı.

              Memiş, açıklamasında, yayaların, araç içinde bulunan yolcuların ve araç kullanan sürücülerin, birbirlerine yardımcı olmalarının, birbirlerini ikaz etmelerinin ve dayanışma içinde olmalarının önemini de vurguladı.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Ahmet KAYA
  Polis Memuru
  112672
  Kadem
  Suna
  Ardanuç - ARTVİN / 11.04.1961
  ŞANLIURFA / 27.12.1996
  Ardanuç - ARTVİN / Beratlı Köy Mezarlığı
  Trafik düzenleme görevi sırasında bir kamyonun çarpması sonucu şehit olmuştur.

  Milliyet Gazetesi
  http://groups.yahoo.com/group/trafik/message/92

  Fahri müfettiş sizi de yakalar
  Meral Tamer 20.6.2000 Milliyet

              Belki farkında değilsiniz ama, aslında trafikte sizi izleyen gizli bir göz var; fahrî müfettişler. İstanbul’da görev yapan 982 fahrî trafik müfettişi, 1997’nin Eylül’ünden beri 64 bin 210 sürücüye ceza kesti. Cezalarda ilk sıraları kırmızı ışıkta geçmek, trafik levhalarına uymamak ve yasak yere park etmek alıyor.

              Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Baki Özer’in de hazır bulunduğu bir toplantıda fahrî müfettişlerin sorunları masaya yatırıldı. Toplantıyı izleyen arkadaşımız İlkay Özcan’ın aktardığına göre İstanbul’daki fahrî müfettişlerin bir numaralı sorunu kamuoyunun gönüllülük esasına dayalı bu sivil denetim sistemi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayışı. Diyorlar ki, “Sürücüler, yaptıkları hataları sürekli izleyen ve rapor eden birilerinin (trafik polisleri dışında) varlığından iyice haberdar olsa, kural ihlal etmekten daha çok kaçınırlar. O zaman bizim de caydırıcı bir fonksiyonumuz olur."

              Fahrî müfettişler diğer sıkıntılarını ise şöyle sıraladılar : “Trafik polislerinden yeterli ilgiyi göremiyoruz. Kimi polis memurları Ceza İhbar Tutanağını teslim almak istemiyor. Bazen tutanak bile bulamıyoruz. Kesilen cezaların ilgili kişilere ulaştırılıp ulaştırılmadığı hakkında bir fikrimiz yok. Bu konuda bize bilgi verilsin!

  ADI SOYADI

  Ahmet SOYLU

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO

  33764

  BABA ADI

  İsmail

  ANNE ADI

  Ayşe

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Tomarza- KAYSERİ-01.01.1947

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  TEKİRDAĞ- 20.11.1982

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Tomarza-KAYSERİ- Tomarza İlçe Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Görevli bulunduğu otoya bir kamyonun çarpması sonucu şehit olmuştur.

   

  Merhaba Gazetesi
  http://www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2001/12/25/g8.htm
  http://www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2002/05/02/g18.htm

  Müfettişler toplanıyor

              Fahrî Trafik Müfettişleri yarın saat 14.00'te Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda toplanıyor. Trafik kazalarını azaltmak, trafik polisine yardımcı olmak ve sürücülerin her yerde izlenildiği imajını oluşturmak amacıyla görev yapan Fahrî Trafik Müfettişleri yarın saat 14.00'te Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda toplanıyor.

              189 Fahrî Trafik Müfettişi ile trafik personeli ve trafiği ilgilendiren kuruluşların personelinin katılacağı toplantıda trafik sorunları görüşülecek. Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Konya'da görevli Trafik Müfettişleri'nin 1998 yılından bu yana 18 bin 28 trafik suçu Tespit Tutanağı tanzim ettiği bildirildi. Tutanak tanzim edilen suçlar arasında; kırmızı ışık ihlâli, trafik işaret levhalarına uymama ve şerit ihlâlleri gibi suçlar yer alıyor.

  Trafik fahrî müfettişleri

              Trafik Fahrî Müfettişler Derneği (FAMDER) Konya Şubesi, 4 yılda 20 bin sürücüye 400 milyar lira para cezası verildiğini, müfettiş sayısının bu hafta sonu 283'den 325'e çıkacağını bildirdi. FAMDER Konya Şubesi Başkanı Mehmet Yaman, Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile 40 yaşından büyük olan, en az 10 yıllık ehliyeti bulunan ve yüksekokul mezunu olanların trafik fahrî müfettişi olabildiğini belirterek, ilk olarak Konya'da başlatılan bu uygulama çerçevesinde bugüne kadar 283 müfettişin hizmet verdiğini kaydetti.

              Trafik fahrî müfettişlerinin trafik polisi gibi sürücülerle doğrudan temas kurmadan hizmet verdiklerini ifade eden Yaman, şöyle devam etti :

              "Bizler göreve gelmeden önce sürücüler çok rahat hareket ediyor, sadece trafik polisini gördükleri zaman kurallara dikkat ediyorlardı. Artık her yerde trafik fahrî müfettişleri bulunuyor. Trafik polisleri görev saatleri ve yerleri dışında ceza yazamazlar. Örneğin, Konya'da görev yapan trafik polisi Konya dışında bir hataya ceza yazamaz. Ancak bizim, Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz bütün hatalara ceza yazabilecek yetkilerimiz bulunuyor. Zaten sürücülerin önemli bir kısmı bu konuda bilinçlendi."

              Yaman, Konya'daki trafik fahrî müfettişlerinin faaliyete geçtikleri ilk günden bugüne kadar 20 bin sürücüye 400 milyar lira para cezası yazdıklarını, yaptıkları çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik kurallarına daha fazla uymaya başladıklarını gözlemlediklerini bildirdi. Trafik fahrî müfettişlerinin sayısının her geçen gün arttığını, sayılarının bu hafta sonundan itibaren 325'e çıkacağını belirten Yaman, bu nedenle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

  ADI SOYADI

  İsmet DEĞER

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  26562

  BABA ADI

  Hacı Ali

  ANNE ADI

  Fatma

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  UŞAK-10.08.1944

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  Gebze- KOCAELİ- 25.05.1987

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  Gebze- KOCAELİ-Ademyavuz Mezarlığı

  ŞEHADET NEDENİ

  Görevi sırasında bir motosikletin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur.

   Güneş Online Gazete
  http://www.gunes.com/2001/12/14/haberler/h21e.html

  8 bin fahrî trafik müfettişi yollarda

              Ramazan Bayramı süresince, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını
  kontrol etmek üzere 8 bin 500 fahrî trafik müfettişi görev yapacak.
  Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği (FTM - DER) Genel Başkanı İhsan Memiş, yaptığı açıklamada;
  bayramlarda karayolu doluluk oranlarının 4 kat arttığını ve gündüzleri de yüzde 80 civarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Otobüs şoförlerine 'Her araçta mutlaka bir Fahrî Trafik Müfettişi olduğunu ve olabileceğini unutmayınız' diye seslenen Memiş, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Öztürk DURSUN
  Polis Memuru
  114682
  Ali Naci
  Zinnet
  Şavşat - ARTVİN / 01.01.1991
  Zara - SİVAS / 17.07.1997
  Şavşat - ARTVİN / Çiftlik Köyü Mezarlığı
  Görevli bulunduğu aracın trafik kazasına karışması sonucu şehit olmuştur.

   

  Yeni Şafak Gazetesi
  http://www.yenisafak.com/arsiv/2001/aralik/14/gundem.html

  8 bin 500 fahrî trafik müfettişi yola çıkacak

              Ramazan Bayramı süresince, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmek üzere 8 bin 500 fahrî trafik müfettişi görev yapacak. Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği (FTM - DER) Genel Başkanı İhsan Memiş yaptığı yazılı açıklamada, bayramlarda karayolu doluluk oranlarının 4 kat arttığını ve gündüzleri de yüzde 80 civarında yoğunluk yaşandığını belirtti. Dernek tarafından emniyet mensuplarının yanı sıra sivil oto kontrol yöntemi ile trafik kusurlarına ceza yazan 8 bin 500 gönüllünün görevlendirildiğini bildiren Memiş, "Kent içi ve kent dışı trafikte can ve malınızın emniyeti için, ailelerimizin mutluluğu ve kendi mutluluğunuz için azami dikkat gösteriniz. Trafikte sabır ve saygıyı ilke edininiz" dedi.

   

  RADİKAL İnternet Baskısı
  http://www.radikal.com.tr/veriler/2003/04/22/haber_72845.php

  Resmîden çok fahrîsi işbaşında

              22/04/2003

              AA - İZMİR - Türkiye Fahrî Müfettişler Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, Samsun, Mersin, Antalya ve Denizli'de, trafik polisinden daha fazla sayıda fahrî trafik müfettişi bulunduğunu söyledi. Memiş, 10 bin 950 fahrî trafik müfettişinin 81 ilde 24 saat karayollarında görev yaptığını ve 'trafikte hata yapan' sürücüleri 'gözetlediğini' belirtti.

              Türkiye'de yaklaşık 10 milyon araç ve 16 milyon sürücü belgeli kişi bulunduğunu dile getiren Memiş, "Tespitlere göre, sürücüler genellikle hız tahdidi kavramını bilmiyor, cep telefonuyla konuşuyor, küllüklerini yola boşaltıyor ve yedikleri meyve kabuklarını atıyor" diye konuştu.

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  Resul ŞİMŞEK
  Polis Memuru
  87004
  Vehbi
  Gülperi
  Şavşat - ARTVİN / 20.03.1960
  ANKARA / 13.09.1998
  ANKARA / Polis Şehitliği
  Trafik kaza yerinde gerekli tedbirlerin alınması sırasında otobüsün altında kalarak şehit olmuştur.

  Diyanet Aylık Dergi
  http://www.diyanet.gov.tr/DIYANET/temmuzaylik2001/haberler.htm

  FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ

              Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Emniyet Genel Müdürlüğü‘nde görev yapan Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.

              Trafikte alkol kullanımı, hız ve çocuk ölümleri konularının görüşüldüğü ziyarette Başkan Memiş, tüm uyarılara ve uygulamalara rağmen, ülkemizdeki trafik kazalarının tüm yoğunluğuyla devam ettiğini belirterek; “Fahrî Müfettişler Derneği Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sivil bir unsuru olarak, toplumumuzun her kesiminin can, mal ve hizmet kayıplarını en aza indirmek için çalışmaktadır.” dedi.

              Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da kabuldeki konuşmasında; “Tesbitlerimize göre, ülkemizde her yıl yaklaşık on binlerce insanımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor, bir çoğu da sakat kalıyor. Savaşlarda bile bu kadar can kaybı olmamaktadır. Bu kazaların en büyük sebebi de alkol ve hızdır. Dinimiz de insan hayatını ve nefsi korumayı emretmiştir.

              Alkol alarak trafiğe çıkanlar kendi kendine intihar etmiş sayılır. Kazaları önlemede insanlara büyük görevler düşmektedir. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuyu önemsiyor, tüm il, ilçe, kasaba ve köylerdeki camilerde vaaz ve hutbelerde halkımıza anlatacağız” dedi.

   

  Başbakanlık Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
  http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/ANADOLUYAHABERLER/AHA54.htm#%2014

  FAHRÎ TRAFİK MÜFETTİŞLERİ TOPLANDI

              ANKARA (BYE) - Ankara'daki Fahrî Trafik Müfettişleri'nin gerçekleştirdiği çalışmalar ve karşılaştıkları sorunlar, düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Toplantıda, her an her yerde denetim yapılması ve kural ihlâlinde bulunan bir sürücünün mutlaka yakalanacağının kamuoyuna hissettirilmesinin önemine değinildi.

              Toplantıda ayrıca, trafik cezalarının 30 gün içinde tahsil edilmesi, sürücü kurslarının kalitesinin artırılması ve yeni ehliyet alanlara 1 yıllık deneme süresinin ardından kalıcı ehliyet verilmesi gibi uygulamaların, kazaların önüne geçilmesinde etkili olabileceği dile getirildi. (MAK.A)

  Adı ve Soyadı
  Rütbesi
  Sicili
  Baba Adı
  Anne Adı
  Doğum Yeri/Tarihi
  Şehadet Yeri ve Tarihi
  Mezarlığın Bulunduğu Yer
  Şehadet Nedeni
  İsmail GÜL
  Polis Memuru
  125579
  Hafit
  Ayşe
  Şavşat-ARTVİN / 01.03.1963
  BİNGÖL / 26.02.1999
  Şavşat- ARTVİN / Köy Mezarlığı
  Görevli bulunduğu araca bir kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur.

  Milliyet Gazetesi
  http://www.milliyet.com.tr/1998/05/11/haber/hab05.html

  Fahrî müfettişler affetmiyor

              SAYILARI hızla artan Fahrî Trafik Müfettişleri, kural tanımayan, uyarılara aldırmayan sürücüleri affetmiyor. Kayseri'de görevli, çoğu kamu kurum ve kuruluşu yöneticilerinden oluşan 118 Fahrî Trafik Müfettişi, iki ayda 598 suç tutanağı tanzim ederek, kural tanımayan sürücülerin cezalandırılmasını sağladı.

              Tutanaklara göre kırmızı ışıkta geçen, yasak yerde park eden, hatalı sollama ve yakın takip yapanların, çoğunlukta olduğu görüldü. Fahrî müfettiş ve trafik görevlilerinin çabası yanı sıra, vatandaşa da büyük görev düştüğünü belirten trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Aksoy, "Kazaların aza indirilmesi, insanların ölmemesi, sakat kalmaması, dağılan yuvaların azalması için herkesten yardım bekliyoruz. Herkes trafik canavarına karşı üzerine düşeni yapsın" dedi.

  ADI SOYADI

  Muhittin ULUÇ

  RÜTBESİ

  Polis Memuru

  SİCİL NO.

  64502

  BABA ADI

  İbrahim

  ANNE ADI

  Emine

  DOĞUM YERİ VE TARİHİ

  Çermik-DİYARBAKIR-02.05.1949

  ŞEHADET YERİ VE TARİHİ

  KOCAELİ-31.08.1994

  MEZARLIĞININ BULUNDUĞU YER

  KOCAELİ- Bağçeşme Şehitliği

  ŞEHADET NEDENİ

  Trafik kaza yerinde gerekli tedbirlerin alınması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur.

  Sürücüler dikkat!..

  Ummadığınız bir anda geliveren bir trafik cezasına şaşırmayın.
  Türkiye genelinde sekiz bin Fahrî Trafik Müfettişi (FTM) gönüllüsü var.
  Bu sayının yaklaşık beşte biri İstanbul’ un çeşitli semtlerinde görev yapıyor.
  İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve trafikten sorumlu Müdür Muavini Murat Kurt’un organize ettiği,
  İstanbul'da görevli Fahrî Trafik Müfettişleri’nin çalışmaları ile ilgili durum değerlendirme toplantısı
  geçtiğimiz Cumartesi günü Kadırga Kültür Merkezi’nde yapıldı. Fahrî Trafik Müfettişliği 1997 yılında başlatıldı.
  Daha sonra 2002 yılı Mayıs ayında 2. Grup FTM’ ler de kurs görerek kimliklerini aldılar.
  Şu anda tüm Türkiye'de 8.000 kişi gönüllü olarak bu görevi yapmaktalar.
  1997 - 2002 yılları arasında FTM'leri tarafından kesilen trafik cezaları 2.3 Trilyon liradır.
              FTM olmanın bazı şartları var; T.C. vatandaşı olmak, 10 yıllık ehliyet sahibi olmak, en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 40 yaşını doldurmuş olmak ve aslî kusurlu olarak bir trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak gerekiyor.
              Sürücülerin, İstanbul'da 1.530 FTM’nin görevli olduğunu ve araç plâkasına trafik polisleri gibi ceza tutanağı yazdıklarını, itirazların ancak mahkeme yolu ile yapılacağını bilmelerinde yarar var. Yeni yıl itibariyle artan trafik cezaları
  ve bu kadar fahrî trafik müfettişinin oluşu bakalım trafik canavarlarının gözünü korkutacak mı?
                                                                                                                               Pendik SONSÖZ Gazetesi
                                                                                                                         
  http://www.pendiksonsoz.com/Sayi_62/surucular.htm
   

  Milliyet Gazetesi
  http://www.milliyet.com.tr/2000/03/11/t/haber/hab000.html

  Vâliler trafik denetleyecek
  Tolga Sardan/Ankara

              Bayram tatilinde ağır vasıtaların trafiğe çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, valiliklere, "Bayram süresince trafik kazalarına karşı alınacak önlemleri" içeren bir genelge gönderdi. Genelgede valilere ve il emniyet müdürlerine tatil boyunca ekipleri denetleme ve güvenli ulaşım ortamının sağlanması görevi verildi.

              Emniyet Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı Mustafa Demirel'in imzasını taşıyan genelgede alınacak önlemler şöyle belirtildi :

              * Yorgun ve uykusuz araç kullandığı saptanan sürücüler uyarılarak dinlenmeleri sağlanacak.
              * Denetlemeler daha çok seyir halinde ve ihbarlı yapılacak.
              * Alkollü araç kullanan sürücülere yasal işlem yapılacak.
              * Hatalı sollama, yakın takip, aşırı hız ve emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek.
              * Video kamera ve radarlı ekip araçları tatil süresince 24 saat görev yapacak. Bu ekipler, resmî ekiplerle koordineli çalışacak.
              * Otobüs ve ağır vasıtaların takografları (yol ölçüm âleti) denetlenecek.
              * Otobüs şoförleri, bir veya birden fazla Fahrî Trafik Müfettişi tarafından seyir halinde denetlenecek.
              * Yetki belgesi olmayan otobüsler trafikten men edilecek, artan yolcu talebi karşısında korsan araç kiralama yöntemini uygulayan şirketlere işlem yapılacak.
              * Tatil süresince kaza kurtarma araçları da dahil tüm ekipler, benzin depoları dolu şekilde görev yapacak.
              * Takviye edilecek ekipler, 24 saat görev başında olacak. Hafta sonu izinleri kaldırılacak.

   

  Milliyet Tüketici Köşesi
  http://www.milliyet.com.tr/1999/02/24/yazar/tamer.html

  Trafik için toplumsal bilinç

              Milliyet Tüketici Köşesi olarak Sabancı Üniversitesi ile birlikte geçen hafta sonu düzenlediğimiz Trafik Karar Toplantısı'yla ilgili haberler ve toplantımızın katılımcılarından Erol Evgin'in trafik için bestelediği Yollar türküsü, gazete ve TV'lerde geniş yer aldı.

              Parlamenterlerden iş dünyamızın patron ve üst düzey yöneticilerine, üst düzey bürokratlardan üniversite öğretim üyelerine, sivil toplum örgütlerinden iletişimcilere, kendi alanlarında saygın ve bir araya getirilmesi pek kolay olmayan 52 kişi, 1,5 günlerini trafiğe ayırdılar. Ertesi sabah ise Sabancı Center'da hepimiz yoğun bir çalışma günü geçirdik. Kasım sonunda Durusu'da düzenlediğimiz 2,5 günlük Trafik Arama Konferansı'nın aksine Babüroğlu bu kez bizleri uzmanlık dallarımıza göre masalara oturttu. İş dünyasından katılımcıları ve sivil toplum temsilcilerini ise ilgi alanlarına göre masalara yerleştirmeye çalıştık. NTV'nin Yayın Yönetmeni Nuri Çolakoğlu, mizah yazarı Gani Müjde, Prof. Reşit Canbeyli ve Radyonet'in sahibi Erol Köktürk, toplantıya katılacaklarını bildirdikleri halde katılmadıkları için, 7'şerli olarak düşündüğümüz bazı masalarda katılımcı sayısı eksik kaldı.

              Her masada bir bilgisayar ve karşımızda da kocaman bir ekranla çalışmalarımıza başladık. Arama Konferansı'nın sonucunda trafik sorununun çözümü için önem verilmesi gereken hususları şöyle sıralamıştık :

              * Toplumsal bilinçlenme
              * Denetim ve yasalar
              * Eğitim ve insan
              * Altyapı

              Babüroğlu önce bu 4 seçeneği önümüze koydu ve hepsini birbiriyle karşılaştırıp teker teker oylamak suretiyle 52 katılımcının ortak görüşünü saptamaya çalıştı. Bizim toplumsal bilinçlenme masası, yüzde 64 gibi ezici bir çoğunlukla "yasaların işlemediği, denetimin yetersiz kaldığı Türkiye gibi bir ülkede, toplumsal bilinçlenme olmadan trafik sorununa çözüm bulunamaz," görüşünde birleşti. Yanımızdaki toplumsal bilinçlenme masasında bu oran daha da yüksek çıktı: Yüzde 67.

              Genelde her masa bu ilk turda kendi uzmanlık alanına ağırlık verdiyse de hiçbiri toplumsal bilinçlenmeyi gözardı etmedi. Hatta uzmanlık dalı denetim ve yasalar olan 4. masa ve altyapı olan 8. masa, birinci önceliği toplumsal bilinçlenmeye verdiler. Her seçeneğin ikili olarak birbiriyle oylanması sonucu 8 bilgisayarda oluşan bu oranların sentezi, kısa bir süre sonra karşımızdaki kocaman ekrana yansıdı. O dev ekranda gördüğünüz ortak aklımızdı ve 52 katılımcı, trafik sorununun çözümü için toplumsal bilinçlenmeyi yüzde 35'le ilk sıraya oturtmuş, bu bağlamda eğitim ve insan faktörünü yüzde 29'la ikinci önemli husus kabul etmiş, ardından yüzde 19'la altyapıyı önem sıralamasında üçüncülüğe oturtmuş, denetim ve yasaları ise yüzde 17 ile sona bırakmıştı.
  Bir konu yanlış anlaşılmasın. 52 katılımcıdan hiçbirimiz, altyapı ya da denetim, toplumsal bilinçlenmeden daha az önemlidir demedik. Sadece işe başlamak için öncelikleri sıraladık.

              Not : Trafik karar Konferansı'nın 52 katılımcısının ortak aklı, sorunun çözümüne giden yolda en öncelikli 5 maddeyi sıralamış ve toplantının sonunda her masa, bu ilk 5 maddeyle ilgili proje önerilerini ve her projede çalışmasını uygun gördüğü katılımcıları açıklamıştır (Eğitim sayfasında detaylı bilgi bulabilirsiniz).

   

  Zaman Gazetesi
  http://www.zaman.com.tr/2002/01/12/icanadolu/h3.htm

  Fahrî trafik müfettişleri affetmiyor

              Nevşehir’de, Fahrî Trafik Müfettişleri geçen yıl içinde kurallara uymayan 4477 araç sürücüsüne, ceza ihbarnamesi düzenledi. Nevşehir Emniyet Müdürü Şinasi Şener, yaptığı açıklamada, trafikte seyreden araçların trafik polislerinin yanı sıra Fahrî Trafik Müfettişleri'nce de sıkı bir şekilde kontrol edildiğini kaydetti.

              Nevşehir’de 39 Fahrî Trafik Müfettişi'nin görev yaptığını ifade eden Şener, müfettişlerin geçen yıl içinde trafik kurallarına uymayan 477 araç sürücüsüne ceza ihbarnamesi düzenlediklerini ve bu sürücülere 8 milyar 413 milyon lira ceza uygulandığını söyledi. Şener, Nevşehir’de bu yıl 17 FTM'nin daha göreve başlamasının plânlandığını belirtti. a.a.

   

  Zaman Gazetesi
  http://www.zaman.com.tr/2002/03/26/haberler/h8.htm

  Fahrî Trafik Müfettişleri, şöhretler karması gibi

              Yollarda “gizli göz” olarak görev yapan Fahrî Trafik Müfettişleri arasında birbirinden ünlü simaların olduğu ortaya çıktı. Kimlikleri sır gibi saklanan ünlüler arasında; Aziz Yıldırım, Nail Keçili, Müjdat Gezen ve Prof. Orhan Kural gibi tanıdık simalar var.

              Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, görevlerini daha iyi yapabilmeleri için gizlilik esası gereği kimliklerini saklı tuttuğu Fahrî Trafik Müfettişleri arasında Fenerbahçe Spor Kulübü (FB) Başkanı Aziz Yıldırım’dan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’na, sanatçı Müjdat Gezen’den eski hakem Erman Toroğlu’na kadar birçok ünlü isim bulunuyor.

              Özellikle kariyer sahibi isimlerden seçilen fahrî müfettişlik için Cumhurbaşkanlığı adaylığında olduğu gibi 40 yaşını doldurmuş olma ve üniversite bitirme şartı aranıyor. Mahkemeler tarafından ceza alanlar ile yılda 5 kezden fazla hız sınırını aştığı tespit edilenler müfettiş olamıyor. Fahrî Trafik Müfettişleri, genelde Ankara, İstanbul ve İzmir’de oturan isimlerden seçilmiş olmalarına rağmen ülkenin her yöresinde ceza kesme yetkisine sahip. Cebinde makbuzla dolaşan Fahrî Trafik Müfettişleri, trafik ihlâllerine, sürücünün haberi bile olmadan anında ceza kesebiliyor. Müfettişler, kestikleri ceza makbuzunu en yakınında bulunan polis memuruna kimliğini gösterip teslim ediyor. Kendisinin trafik kuralını ihlâl ettiği belirlenen müfettişlerin yetkisi elinden alınıyor.

            Listedeki ünlüler

              İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilâtı'nın isimlerini sır gibi sakladığı ünlü Fahrî Trafik Müfettişleri'nden bazıları şunlar : FB Başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi FB yöneticisi Ali Yıldırım, Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Halis Burhan, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Münir Kutluata, sanatçılar Perran Kutman, Müjdat Gezen, Yalçın Gülhan, Enver Demirkan, eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, İÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, eski Rektör Prof. Dr. Bülent Berkarda, Egebank davasında yargılanan ünlü reklâmcı Nail Keçili, işadamları Hasan Karamehmet, Murat Dedeman, Behruz Çinici, Abdullah Kiğılı, eski milli futbolcu Engin Verel, spor yazarı Eyüp Karadayı, eski belediye başkanları İhsan Yalçın, İdris Güllüce, Yüksel Çengel, akademisyenler Prof. Dr. Orhan Kural, Prof. Dr. Turgay Atasü ve Prof. Dr. Koptagel İlgün.
                                                                                                                           Ömer Şahin / Ankara/26.03.2002

   

  Yerel Televizyonlar Birliği
  http://www.msnbcntv.com/news/125791.asp?cp1=1

              Yerel Televizyonlar Birliği, ülke çapında gerçekleştirdiği proje ile, Türk halkının en başarılı bulduğu insanları belirledi. Türkiye genelinde 500 ismin tespit edildiği projenin ödül töreni, 23 Aralık 2001 Pazar günü, saat 15.00’te Ankara Dedeman Oteli’nde gerçekleştirilecek.

              HALKIN KAHRAMANLARI

              42) Gaziantep- Nizip TV- Boray Uras : Ekonomist ve işletmeci. Bir trafik kazası sonucu ölen kızı Selin’in ardından trafik kazalarını önlemek amacı ile başlattığı etkin bireysel mücadeleden dolayı.

  Kimden : Mehmet Karaköse – 21.07.2003/11:50
  Kime     : trafik@yahoogroups.com

              ''KARAYOLU Taşıma Kanunu'' yürürlüğe girdi. Yeni yasaya göre, taşımacılar altı ayda bir sürücülerinin ceza puanlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nden öğrenecek; ceza puanı yüksek sürücülerle ilgili iç denetim yapacak.

              Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları, 'duraklamalar dahil olmak üzere, yolcunun kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından'' sorumlu olacak. Kurallara uymayanlar hakkında, 500 milyon liradan 5 milyar liraya kadar idarî para cezası uygulanacak.
                                                                                                         KARAKÖSE Bilgisayar San. & Tic. Ltd. Şti. WEB :
  www.karakose.org

   

  Merhaba Gazetesi
  http://www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2001/08/23/g17.htm

  Centilmen olalım

              Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Yaman, Konya'nın değişik yerlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının bir değerlendirmesini yaparak trafiğin, sosyal hayatın önemli bir olgusu olduğunu, kazaların da öncelikli sosyal meselesi olarak karşımızda durduğunu söyledi.

              Yaman ayrıca, trafik kazalarının mutlaka önlenmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi : "Dikkat edersek, trafik kurallarına saygı gösterirsek, araç sürücülerine centilmen ve fedakâr davranışlar sergilersek; kazaların önlenmesinde bunlar etkin davranış biçimleri olacaktır." Konya'nın değişik yerlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının bir değerlendirmesini yapan FAMDER Genel Başkanı Mehmet Yaman, bu konuda şunları söyledi :

              "Trafik, sosyal hayatın vazgeçilmez ve en önemli olgularından birisi olduğu halde halâ birinci öncelikli sosyal mesele olarak karşımızda durması ve gündemi meşgul etmesi düşündürücüdür. Sosyal yapıdaki dengesizliklerin hazırlayıcı sebep teşkil ettiği trafik kazaları mutlaka önlenebilir ve önlenmesi gereken bir olgudur. Her şeye rağmen bir kez daha dikkat ve trafik kurallarına saygı, karşı araç sürücülerine centilmen ve fedakâr davranışlar, trafik kazalarının önlenmesinde etkin bir davranış biçimi olacaktır. Bu husus asla ihmal edilmemeli ve unutulmamalıdır. Bu konuda herkesi göreve davet ediyorum. Zira hayat bizim hayatımızdır."

   

  Merhaba Gazetesi
  http://www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2003/03/27/g3.htm

  Yollar buz pisti

              Önceki gün etkili olan kar ve soğuk havanın buz pateni haline getirdiği Konya - Afyon Karayolu dün de buz pisti özelliğini korurken, tipi yüzünden şarampole devrilen araçlar da kurtarıcılarla kaldırıldı.

              15 KİLOMETREDE 15 KAZA

              Konya - Afyon Karayolu'nun 20. ve 35. kilometreleri arasındaki mesafede 3'ü yolcu otobüsü olmak üzere TIR, kamyon ve taksilerden oluşan 15 araç şarampole devrildi. Şadiye ile Akşehir arasındaki yolun dünde buz pateni gibi olması sürücüler tarafından "Karayolları ekipleri bu alanda yeterli kar temizliği yapamadı" şeklinde eleştirildi.

              Dün sabah saatlerinde yoğun tipi ve sürgün yaşanan Seydişehir - Antalya Karayolu trafiğe kapatıldı. Yoğun tipinin Seydişehir Alacabel Mevkii'nde öğle saatlerine kadar devam etmesi nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte çok sayıda kamyon ve TIR petrol istasyonlarında beklemeyi tercih ettiler.

              Fahrî Trafik Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada, son günlerde mevsim şartları nedeniyle Konya'da trafik kazalarında artış olduğunun gözlendiğini belirtildi. Açıklamada kazaların temel nedeninin insan unsuru olduğuna dikkat çekilerek, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiği savunuldu.
                                                                                                                                                                        M. Ali NURULLAHOĞULLARI

   

  Merhaba Gazetesi
  http://www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2002/05/07/g10.htm

  'Millî ekonomi zarara uğruyor'

              Prof. Dr. Ömer Halis Tombaklar, trafik kazaları sonucu Türkiye'nin millî ekonomisinin her yıl 9 milyar dolar zarara uğradığını söyledi.

              Karayolları Trafik Güvenliği Haftası kutlama etkinlikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ömer Halis Tombaklar, Türkiye'nin, her yıl meydana gelen trafik kazalarının en aza indirmesiyle 12 yılda iç ve dış borçlarını ödeyebilecek duruma geleceğini söyledi. Trafik kazaları sonucu Türkiye'nin milli ekonomisinin her yıl 9 milyar dolar zarara uğradığını söyleyen Tombaklar, her yıl Türkiye'nin orta büyüklükte bir kasabasının trafiğe kurban verildiğini ve ülkenin yetişmiş insanlarını kaybettiğini belirtti.

              Yapılan istatistiklerin sonucunda trafik kazalarının büyük bir kısmının sürücü hatalarından ve şoförlerin trafik kurallarına uymamasından kaynaklandığına dikkat çeken Tombaklar, "Yapılan istatistikler sürücülerin iyi yetişmediğini, trafik kurallarına uymadığını ve sürücülerimizin insani duygularını kaybetmeye başladıklarını gösteriyor.

              Türkiye'de kazalarda sürücülerin hata oranı yüzde 96 civarında, bu rakam diğer ülkelere oranla çok yüksek" diye konuştu. Trafik kazalarının sonucunda yaşanan ölüm olaylarının neredeyse deprem boyutlarına ulaştığına işaret eden Tombaklar, "Her iki dakikada bir kaza, beş dakikada bir yaralanma ve her bir saat içinde bir kişi ölüyor. Türkiye bazen bir bazen iki yılda bir Marmara depremine denk bir felaket yaşıyor" dedi.

              Toplantıda konuşan Konya Valisi Ahmet Kayhan ise, trafik kazalarının önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ve kesilen para cezalarının da toplanması gerektiğini söyledi. Türkiye'de taşımacılığın büyük bir bölümünün karayoluyla gerçekleştiğini ve trafik sorununun çözülmesi için alternatif taşımacılık sistemlerine yönelinmesinin şart olduğuna değinen Vali Kayhan, "Bir an önce taşıma sistemleri arasında denge kurulmalıdır. Türkiye'de yolcu ve yük taşımacılığının büyük bir kısmı karayolları ile sağlanıyor. Trafik sorununun çözülmesi için alternatif taşımacılık sistemlerinin yaygınlaştırılmalıdır. Aynı zamanda trafik eğitiminde ve denetlenmesinde de titiz davranılmalıdır" dedi.

              Konya Valisi Ahmet Kayhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Mehmet Aksu, Konya İl Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Cahit Yılmaz'ın da katıldığı toplantının bitiminde Fahri Trafik Müfettişleri'ne plâketleri ve belgeleri verildi. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği trafik konulu resim yarışmasında birinci gelen Özel Meram Abdullah Aymaz İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa İğircik ödülünü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Cahit Yılmaz'dan aldı. Öte yandan Genel Kurul'da bir siyasi partinin çiçeğinin kulaktan kulağa talimatlarla yerinden kaldırılması dikkat çekti.

   

  Yıldız Teknik Üniversitesi
  http://www.yildiz.edu.tr/~kanat/trafik.htm

  TÜRKİYE ve DİĞER ÜLKELERDE TRAFİK
  (Meral TAMER – Milliyet Tüketici Köşesi'nden derlenmiştir.)

              "Bütün uygar ülkelerde öncelik yayaların olduğu halde maalesef ülkemizde yaya hakları diye bir kavram yokmuş gibi davranılıyor. Bırakın yaya geçitlerinde arabaların durmasını, Ankara'da ışıklı kavşaklarda yayaların geçmesi için ayrılan bantlar bile araçlar tarafından işgal edilmekte. Yayalar âdeta cambazlık yaparak araçların aralarından geçmek zorunda kalıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar mağdur oluyor. Bu durumu İçişleri Bakanlığı'na defalarca bildirmeme rağmen hiçbir gelişme olmaması da beni üzüyor."
                                                                                                                                                                                      F.M. Yücel - Ankara
              ABD trafiğinde ince düşünülmüş uygulamalar 3 yıldır ABD'de yaşadığını belirten Korkut Eşrefoğlu, e - posta mesajında Massachusets'teki bazı uygulamaları, hangi mantıkla devreye konulduklarını da belirterek aktarıyor :

              * "Öncelik yaya için de sürücü için de önce gelenindir. Kavşakta her iki taraf da durur. Sonra, diğeri beklerken önce gelen geçer. Bu yasal bir zorunluluk ve cezası da çok yüksek.
              * Araçların çoğunun otomatik vitesli oluşunun temelinde yatan unsur güvenlik. Çünkü beyninizi farklı şeyleri aynı anda yapmaya zorlamıyorsunuz. Debriyaj ve vitesin olmadığı bir ortamda çevrenizde olup bitenlere ne kadar daha fazla konsantre olabileceğinizi siz düşünün.
              * Gündüzleri hemen hemen herkes farlarını açık tutar. Farlarınız açıkken akünüz biter mi? Bitmez, ama gelin bizimkilere anlatın. Zifiri karanlık olmadan ışıklar yakılmaz.
              * Park lâmbası gece herhangi bir nedenden ötürü yol kenarına park etmek zorunda olduğunuzda, dörtlü flaşörlerinizle kullanmanız gereken bir şeydir ki, karşı yönden gelen sizi ilerliyor zannedip panik olmasın. Massachusets'te park lâmbası açıkken ilerlemeniz yasaktır.
              * Trafik ışıkları 30 - 35 mil hızla gittiğinizde hep yeşildir. Bu nedenle yeşili yakalamak için Türkiye'deki gibi sürekli daha hızlı gitmek zorunda kalmazsınız.
              * Sarı ışık, kırmızıdan yeşile geçerken çok kısa yanar söner. Tersi durumunda ise 3 - 4 saniye bekler. Böylece 2 taraf da sarıda geçerse - ki geçmez! - çarpışma olasılığı en aza iner.
              * Bir noktada "göbek" varsa, göbeğe giren araç girecekler tarafından beklenir. Bu kural bir levhayla hatırlatılır."

  "Türkiye'de trafik, 7 kocalı Hürmüz gibi"

              İstanbul'dan faks çeken İhsan Akpınar, uzun yıllar Avusturya'da trafik konusunda bilirkişi olarak görev yapmış. Avrupa ülkelerinden birindeki sistemi yakından bilen biri olarak, öncelikle Türkiye'de trafiğin çok başlı olmasının sakıncalarına değiniyor :

              "Yapılacak ilk iş, bir Trafik Bakanlığı'nın ve buna bağlı bir trafik teşkilâtının kurulması. Donanımlı, işinin ehli trafik polisleri yetiştirilmeli. Türkiye'de trafik 7 kocalı Hürmüz gibi. İçişleri Bakanlığı'ndan Karayolları ve Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar pek çok kurum trafikle sözde ilgili. Yetki, konunun uzmanı tek elde toplanmalı.

              Ehliyet sürecinde sınav ve ders düzeninin tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Trafik dersleri doğru insanlar tarafından verilmeli, sınavlar da Avrupa'daki normlar esas alınarak yapılmalı. İlkokul öğretmenlerinin sınav yapması uygun değil. Sorun, cezaların artırılmasıyla değil, yasal düzenlemenin yeniden yapılmasıyla çözülür. Çok açık ve net söylüyorum. Bu ülkede trafik kazalarının devam etmesini, insanların ölmesini isteyen birileri var. Türkiye Cumhuriyeti bana yetki versin, bu kazaları 1 yılda yüzde 20, ikinci yılda yüzde 50 aşağı çekerek 3. yılda Avrupa düzeyine indirebilirim. Eğer bunu yapamazsam, Taksim Meydanı'na idam sehpası kurup, beni assınlar."

  "İş, ehliyette değil, trafik polisinde"

              ABD'den e - posta gönderen Nedim Albayrak, ehliyet almanın Amerika'da belki Türkiye'den daha kolay olduğunu, buna karşılık polisin trafikte kural ihlâl edenlerin gözünün yaşına bakmadığını belirtiyor :

              "Amerika'da da sınav 5 - 10 dakika kadar sürer ve bu işi bir polis yapar. Yanınıza oturur ve size sadece nereye gideceğinizi söyler. Siz trafik kuralları neyse uyarak gidersiniz. Bu iş trafiğe açık yollarda yapılır. Ve açık söyleyeyim, Amerika'da ehliyet almak, Türkiye'dekinden 100 defa kolay. Lâf olsun diye bir de 20 sorulu yazılı sınav alırsınız.

              Yani esas mesele ehliyeti vermek değil. Çünkü yola çıkınca polis gözünüzün yaşına bakmaz. En küçük hatanızda 100 - 200 dolar ceza ödersiniz. İkinci seferinde mahkemeye gidersiniz. Saatlerce bekletirler ki, aklınız başınıza gelsin. Bir sürü para ödetirler ki, bir daha yapmayasın. Üstüne üstlük mahkeme parası da size aittir. Bir 500 dolar da orada ödediniz mi, bir daha hız sınırını da aşmazsınız, kırmızı ışıkta da geçmezsiniz."

              "Cumhurbaşkanı, özel arabasını kullanırken emniyet kemerini takmadığı için para ve puan cezasına çarptırıldı." Okurumuz Atilla Tekesin, taa Avustralya'dan trafik kampanyamıza katılıyor. Gönderdiği elektronik posta mesajında Brisbane yöresinde taksi şoförlüğü yaptığını belirttikten sonra yetkili mercilerin trafik kurallarıyla ilgili ciddiyeti konusunda dudak ısırtacak örnekler veriyor. - Örneğin emniyet kemeri takmayan Cumhurbaşkanı'na para cezası kesilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın da bunu itirazsız ödemesi gibi...

              Okurumuza ilgisinden dolayı teşekkür ediyor ve mektubuna özetle yer veriyoruz :

              "Trafik canavarı aslında bizleriz" yazınızı okudum. Çok hoşuma gitti. Ama bence Türkiye'deki önlemler yetersiz. Avustralya'da taksi şoförlüğü yapıyorum. Cumhurbaşkanı özel arabasını kullanırken emniyet kemerini takmadığı için para ve puan cezasına çarptırıldı. Diyeceğim, burada verilen cezalar olumlu etki yapıyor. Bir de her üç yılda bir sağlık testine tâbi tutuluyoruz. Fiziksel ve zihinsel yönden olumlu sonuç alınmazsa ehliyetiniz alıkonuluyor ve size yeniden verilmesi için tedavi olmanız gerekiyor. Tedaviniz olumlu sonuç vermezse, araba sürmeniz hayal..."

  Kanada'da trafik polisi grev yapınca ne oldu?

              Kanada'da trafik polisleri, maaşlarına ek olarak her ay prim de alıyorlar. Gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u, kestikleri cezalardan geliyor. Cezalar polise verilmeyip banka şubelerine yatırılıyor. 32 yıldır Kanada'da yaşayan okurumuz Turgay Dinçoy, iş yaşamının büyük kısmını otomotiv sektöründe geçirmiş. Görevi gereği halâ sık sık Uzakdoğu, Kuzey Afrika, ABD ve İngiltere'ye gidiyor. Dünyanın bu farklı bölge ve kültürlerinde trafik düzeni her zaman ilgisini çekmiş. E - posta mesajında hem oralardaki uygulamayı ve hem de ilginç bir grev vakasını aktarıyor :

              "Trafik, aslında dünyanın hemen hemen her yerinde önemli bir problem. Şu farkla : İleri ülkelerde problemlere çare aranıp bulunuyor ve hemen uygulanıyor. Geri ülkelerde ise, herkes problemleri konuşuyor ama hiçbir önlem alınmıyor. Malezya'da, Endonezya'da trafik kurallarına uymamak, trafik ışıklarına aldırmamak, kültürlerinin bir parçası sayılıyor. Polisler araçları trafik kontrolu için durdurup, aldıkları rüşvetle düşük maaşlarını takviye ediyorlar. Bu kimseyi rahatsız etmiyor.

              Amerika, Kanada ve İngiltere'de de trafik kurallarına uymayanlar ve rüşvet alan polis var, ama bunlar azınlıkta. Çoğunluk bunları ayıplıyor, polis kendi içindeki kötüleri ayıklamak için çaba harcıyor. Kanada'da sürücü her an kontrol edildiğini hisseder. Gecenin geç saatlerinde ıssız bir yolda giderken bile bu histen kurtulamaz. Polisin yolu kesip ehliyet kontrolü yapması gibi bir uygulama pek yok. Polis araçları trafiğe karışıp gidiyorlar. Sürücüler hata yaptıkları zaman durduruyor ve ceza makbuzu kesiyorlar. Ceza banka şubelerine yatırılıyor. Eğer ödenmemiş birkaç cezanız varsa, hem arabanıza el konulabilir hem de hapsi boylayabilirsiniz.

              Bu arada polisin gelirinin yüzde 30'u kestiği cezanın priminden geliyor. Sanırım 7 - 8 yıl oldu. Montreal polisi bir gün için yasa dışı greve gitti. Siz trafik kurallarına harfi harfine uyan Montreallileri o gece görmeliydiniz. Kent halkı cinnet getirdi. Trafik bir anda arap saçına döndü. Ölenler ve yaralananlar oldu. Hükümet grevi durdurmak için acele bir yasa çıkarmak girişimindeydi ki, polisler kendiliklerinden işlerinin başına döndüler. Montreal'de de hayat normale döndü."

              "Sürücü kimliği almak, bu kadar kolay olmamalı" "1966 senesinde ehliyetimi 4 sınavda ve 7 ayda alabilmiştim. Ne var ki, hem kızım hem de oğlum sürücü kurslarından ilk girişlerinde ehliyet sahibi oldular. Çocuklarıma "sınavlarda kalan var mı?" diye sorduğumda 40 - 50 kişiden 1 kişinin yazılı sınavı geçemediğini söylediler. Sürücü kimliği bu kadar kolay verilmemeli diyorum.
  Çocuklarımı ehliyet aldıktan sonra yaklaşık 1 ay yanlarında oturup, tenha yerlerde çalıştırdım da ancak trafiğe çıkabildiler.
  Sürücü kursları ticari kuruluşlar. Kursiyer başarısız olursa, kurs için olumsuz propaganda olur korkusuyla herkese kısa yoldan ehliyet veriliyor.
  Önerim, önce kursa gidilsin ve gerçekten trafiğe çıkabilmeleri sağlanana kadar direksiyon çalışması yapılsın. Kurs sonunda da trafik polisi, karayolları yetkilisi ve Şoförler Cemiyeti'nden bir üyenin katılacağı heyet tarafından direksiyon sınavı yapılsın"
  Gündüz Şenkesen - İstanbul

  "Kuzey İrlanda, bu açıdan başarılı sayılan bir örnek. Kuzey İrlanda Çevre Bakanlığı 1989 yılında aldığı bir kararla, 2000 yılına kadar kazalarda ölen ya da yaralanan sayısını 1981 - 85 yılları ortalamasına kıyasla üçte bir azaltma hedefi belirlemiş. Ve toplumda kişi ve kuruluşların yaygın desteğini sağlayan çalışmalar sonucunda gerçekten de 1994'te ölümlü kazalarda yüzde 20, ağır yaralanmalarda ise yüzde 24 azalma kaydedilmiş."

  Kuzey İrlanda nasıl başardı? Belki biz de işe önce kendimize böyle bir hedef saptamakla başlayabiliriz. Örneğin "önümüzdeki 5 yıl içinde trafikte ölüm oranlarını yarı yarıya düşüreceğiz" diyebiliriz.
  Aslında terör ve trafik konusunda Kuzey İrlanda'yla benzeşiyoruz. Yıllarca terörden çeken Kuzey İrlanda, meğer tıpkı bizde olduğu gibi siyasi şiddete verdiğinden daha fazla canı trafikte kaybediyormuş. 1994'te bu ülkede meydana gelen trafik kazalarında 157 kişi ölmüş, 12 bin kişi de yaralanmış. İngiltere, İskoçya ve Galler'de nüfusa göre bu oranlar çok daha düşükmüş.
  Sonunda hükümet 1995 - 98 yıllarını kapsayan bir planı yürürlüğe koymuş. Yukarda sözünü ettiğimiz düşüş özellikle şu önlemlerle sağlanmış:
  * Yol güvenliğinden sorumlu kuruluşların koordineli çalışması sağlanmış
  * Anaokullarından başlayarak tüm okullarda ve kütüphanelerde yol güvenliği eğitimi verecek her türlü araç bulundurulmuş ve bunlar sürekli güncelleştirilmiş
  * Yılda en az iki etkin trafik kampanyası düzenlenmiş
  * Öncelikler saptanmış ve şu konuların üzerine gidilmesi kararlaştırılmış:
  - Hız aşımı
  - Dikkatsiz sürüş
  - İçkili araba kullanma
  - Genç sürücüler
  - Yayalar
  - Çocuk güvenliği

  Avustralya'da çarpıcı düşüş

  Dünyada en düşük trafikte ölüm oranlarından birine sahip olan Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde ise bu sayıyı daha da aşağı çekmenin yolları aranıyor. Ülke genelinde trafik kazalarında yılda yüzde 3 artış olurken, bu bölgede yalnızca geçtiğimiz yıl yüzde 13 azalma kaydedilmiş.
  1970'lerin başında yılda 1000'den fazla kişinin öldüğü bölgede 1994 yılında trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 378 kişiye düşmüş. Tabii burada dikkat çekici olan ölü sayısının her yıl biraz daha azalarak bu sayıya inmesi.
  Üzerinde en çok durulan önlemler ise şunlar:
  * Emniyet kemeri
  * Motosiklet ve bisiklet sürücüleri için kask zorunluluğu
  * Yollarda sürekli alkol kontrolü
  * Ağır vasıta sürücüleri için sıfır alkol zorunluluğu
  * Hız kameraları
  * Bazı trafik suçlarında otomatik ehliyet iptali
  Bu arada bölgede nüfusun ve araç sayısının sürekli arttığının ve turizm faaliyetlerinin de 1970'lerden beri önemli ölçüde geliştiğinin altını çizmek gerek. O zaman bu rakamlar daha da anlam kazanıyor. Kısacası bu bir tesadüf değil. 2000 yılına kadar trafiğe 250 bin yeni araç ve yılda 100 bin yeni sürücü eklenmesi bekleniyormuş.

  Yavaş giden kamyonlar, kazaya yol açıyor
  Avrupa'da kamyon şoförleri "canavar" değil. Çünkü 26 tonluk kamyona 40 ton yükleme yapmak gibi bir uygulama yok. Ayrıca bizde ton başına motor gücü 6PS'ken onlarda 10PS. 5 yaşın üzeri kamyon trafiğe çıkamaz. Bizde ise ortalama kamyon yaşı 14. Sağlık nedeniyle ara vermek zorunda kaldığım trafik kampanyamıza, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
  Ben yokken masamda ve bilgisayarımda biriken e - posta, faks ve mektuplar arasında en ilginçlerinden biri, Renault Trucks Genel Müdür yardımcısı Doğan Sılay imzasını taşıyor.
  Sılay'ın kendi uzmanlık alanı olan kamyonlarla ilgili uyarıları, mutlaka yetkili merciler tarafından dikkate alınmalı.
  Kamyon şoförlerinin cehaleti, eğitimsizliği ve "canavarlığı", kamuoyunda yaygın kanıdır. Sılay ise kamyon şoförlerini suçlamadan önce, ülke gerçeklerini bizlere anımsatıyor. Avrupa standartlarından yarı yarıya daha düşük motor gücüne sahip oldukları halde, yine Avrupa standartlarının 2 katına varan ağır yükle yüklenen kamyonlarla trafiğe çıkıp, iyi şoförlük yapmanın pek de kolay olmadığına işaret ediyor. Kamyoncuların trafikle ilgili bazı yanlış bilgi ve alışkanlıkları da işin içine karışınca kazaların bir numaralı aktörleri haline geldiklerine dikkat çektiği yazısında özetle şöyle diyor:

  Aşırı yükleme, milli sporumuz "Hatalı sollama trafik kazalarının en başta gelen nedenlerinden biri. Özellikle tek gidiş ve tek gelişli yollarda yavaş giden kamyonları sollarken kaza oluyor.
  Bu kamyonlar neden bu kadar yavaş gider? Aşırı yükleme, milli sporumuzdur da ondan.
  3 dingilli bir kamyonun azami yükü 20 tondur. Ama bizde Ford'lara 30, BMC'lere 35, Mercedes'lere 40 ton yüklemek standarttır. Aracın hızı, rampada 6/7 km'ye düşer.
  Ayrıca bizde kamyonların motor gücü çok düşüktür. Bu yüzden sürekli tam devirde çalışır ve bütün parçaları hızla yıpranır. Bakımsızlıktan bol bol kaza yapar.
  Avrupa'da 5 yaşın üzerindeki ağır vasıta trafiğe çıkamaz. Bizde ortalama kamyon yaşı 14'tür.
  Ne yapıp edip;
  1 - Aşırı yükleme sıkı şekilde denetlensin.
  2 - Yerli imal tüzüğüne motor gücü için en az "ton başına 8PS" kaidesi konulsun.
  3 - Yaşlı araçlar trafikten men edilsin.

  Ampul parasını esirgeyenler Ya ampul parası vermemek için gece far yakmayarak hayatını ve milyarlık malını tehlikeye atan geri zekalı kamyon şoförlerine ne demeli?
  Ön farlara yeşil folyo takarak havalı olduklarını sananlar, kaç vatlık ışıktan mahrum kaldıklarını biliyorlar mı? Sola dönüş sinyali yakan kamyon, çoğunlukla arkasındakine "yol serbest, geçebilirsin" demektedir. Bu, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir alışkanlıktır.

  Bull bar magandaları Son zamanlarda özellikle van ve minibüslerin önüne "bull bar" (ön kısıma konulan kalın demir borular) takma modası çıktı. Bu araçlar, çarpma anında darbenin etkisini asgariye indirecek şekilde dizayn edilmiştir. Oysa öndeki bu kalın demir borular hem çarptığı araçta, hem de kabin içinde ölümcül yaralanmalara neden olmaktadır.
  Bu barların, sadece birkaç 100 bin liralık farları koruduğu da yalan. Çünkü araçların dizaynı gereği bu barlar ön göğüse monte edilemez, sadece alttan şasiye bağlanabilir. Avrupa'da ancak off - road yapacaklar, özel izinle bu barları takabilirler, şehir içinde dolaşmaları yasaktır.

  Direksiyon topuzu, bilek kırar mı? Kamyon şoförleri nedense forkliftlerde olduğu gibi bir topuzu direksiyonlarına takmayı pek severler. Bu tamamen yanlış ve dış ülkelerde yasaktır. Çünkü sert bir manevra sırasında direksiyon, kendini toplama özelliğini yitirir. Bu arada topuz hızla şoförün bileğine çarpar ve bileğin kırılmasına neden olur. Topuz, pek çok durumda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olmaktadır.

  Lastikler neden paramparça olur? Aşırı yük altında arka lastikler ısınır. Şoförler arada bir lastik havasını azaltırlar ve böylece fazla ısınan lastikteki basıncı alarak lastiğin patlamasını önlediklerini sanırlar.
  Bu görüş tamamen yanlıştır. Havası azalan lastik, körük gibi çalışır. Devamlı esneme yaparak ısının daha da artmasına neden olur. O yüzden gümleme yapar. Karayollarında paramparça olmuş pek çok lastik görülmesinin nedeni budur. Çıkma ve kaplama lastik, taşıma kapasitesini en az yüzde 50 kaybeder. Bir de korkmadan 40 ton atılırsa olacakları varın siz düşünün."

  Bu yazıyı kesip duvarınıza asın. Sizler de çözüm yolları, yeni öneriler getirin. 4 mayısta başlayacak Trafik Haftası'nın ilk gününde hiçbir trafik kuralını ihlal etmemeye hazırlanın. Arkadaşlarınıza da bu bilgiyi iletin. Sokaklarda birbirimizi öldürmemize son vermek istiyorsanız, suçu trafik canavarında ya da sarhoş şoförde değil, onların caddelerimizde cirit atmasını engelleyemeyen, hatta kimi zaman teşvik eden toplumsal bilinç eksikliğimizde arayın.
  Bugüne kadar ne bir dernek yöneticiliği yaptım, ne de herhangi bir partinin üyesi oldum. Anlayacağınız örgütsel faaliyetler, hayat boyu ilgimi çekmedi. Toplumu harekete geçirmek konusunda da pek deneyim sahibi sayılmam.
  Hal böyleyken nasıl olduysa oldu ve ben kendimi trafik kampanyası başlatmış olarak buluverdim.
  Yazı İşleri Müdürümüz Eren Güvener'in gencecik oğlunun trafik kazasında ölmesi üzerine köşemde yazdığım bir yazı ve bu yazı üzerine okurlarımızdan telefon, faks ve e - postayla gelen akıl almaz destek bombardımanı sonucu Tüketici Gözüyle köşemizde yayınlanan yazılar bizleri de peşinden sürükleyerek kampanyaya dönüşüverdi.
  Bugün 26 nisan. Kampanyanın başlangıcından bu yana 1,5 ay geçmiş. Ben bu süre içine bir de Amerika'da göz ameliyatını sığdırıverdim.
  Döndüm baktım ki okurlarımızın konuya ilgileri hala sıcak. Ayrıca gazetemiz de konuya sahip çıkmış. "Hayatı Sollama" başlığıyla onlar da ayrı bir kampanya başlatmışlar. Bu arada diğer gazetelerde de trafik kazalarıyla ilgili haberler, kan - revan yerine okurlarını uyaran eğitici bir biçimde yer almış. (Onlara ayrıca değineceğim.)
  Bugünkü yazıda ben gerek yurtiçi, gerekse gazetemizi İnternet aracılığıyla izleyen yurtdışındaki okurlarımızdan gelen ve 1,5 ay süresince köşemizde yer alan öneri, saptama ve uyarıları -yerimiz elverdiği ölçüde- topluca gözlerinizin önüne sermeye çalışacağım.
  Topluca önümüzde dursun ki içimizden biri ya da yetkili bir merci bir sıçrama yapabilsin, bir adım öteye gidebilsin. Yeni düzenlemeler için bir ilk çıkış noktası oluşturabilsin.
  Yetkili - yetkisiz ağızdan binlerce görüşü dinleyip okuduktan sonra çalışma arkadaşlarımla birlikte benim vardığım sonuç şu: Suçluyu başka yerde aramak yanlış. Bu trafiği, sihirli görünmez eller değil, biz trafiğin içindekiler düzeltebiliriz. Dolayısıyla trafik canavarı falan da yaratmayalım. Aslında trafik canavarı bizleriz.
  İşte bu bağlamda köşemize ulaşan öneriler:
  * Kimsenin ayıp saymadığı ve birbirinin gözünün içine baka baka yaptığı kural ihlalleri, "toplumsal ayıp" ilan edilsin.
  * Trafik kazalarına karşı toplumsal dayanışma oluşturmak için Susurluk'a karşı başarılı bir eylem olan "Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık" eylemine benzer bir sivil girişim başlatılsın.
  * "Başkası yaparsa ben de yaparım mantığı" yerine "başkası yapsa da ben yapmıyorum" anlayışı yerleştirilsin.
  Trafik sorununu ancak sivil toplum bilincinin çözebileceğine ilişkin bu önerilerin ardından okurlarımızın hemen hepsinin mutabık olduğu bir noktanın altını çizmek istiyorum:
  * Türkiye'de bir kişinin ehliyetinin olması, o kişinin araba kullanmayı bildiği anlamına gelmiyor. Ehliyet neredeyse araba sahibi olmadan önce yerine getirilmesi gereken bir formaliteye indirgenmiş durumda.
  * Bu saptamanın ardından tabii çok yerinde ve yetkililerin dikkate almasını beklediğimiz, özellikle de ehliyet kurslarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili öneriler geliyor:
  - Direksiyon sınavları, Amerika ya da İngiltere'de olduğu gibi sürücü adayı şehir içi trafiğinde denenerek yapılsın ve ehliyet, trafikteki hakimiyeti iyice sınandıktan sonra verilsin.
  - Kaza yapan kadar ona ehliyeti veren sürücü kursu da sorumlu tutulsun. İcabında hakkında dava açılıp yargılanabilsin.
  - Ehliyeti özel sürücü kursları değil, ya bilirkişilerden oluşan bir heyet ya da eskiden olduğu gibi yine Emniyet versin.
  - Sınav komisyonlarının daha ciddi çalışmasını sağlamak için sürücü belgesine komisyonun adı da yazılmalı ki gerektiğinde geri dönülüp hesap sorulabilsin.
  - Hayatında bir kamyona bile oturmamış öğretmenler, sınav komitesinde ağır vasıta ehliyeti veriyor. Hiç değilse ağır vasıta ehliyetleri Milli Eğitim'de kurulacak özel bir birim tarafından verilsin.
  - Ehliyetlerin tümü iptal edilsin ve herkes yeniden sınava girsin.
  - Her 3 yılda bir yurt çapında ÖSYM benzeri çok ciddi bir ehliyet sınavı yapılsın ve bu sınava tüm ehliyet sahiplerinin katılması zorunlu kılınsın. Aradaki süre içinde şeker, kalp, yaşlılık v.s. nedenlerle direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olanların ehliyeti iptal edilsin.
  * Sürücülere ilk ehliyet verilirken zeka testi ve zaman zaman da psikolojik test yapılması gereği de, okurlarımızın sıklıkla dikkat çektikleri bir husus:
  - Özellikle TIR, kamyon, tanker gibi ağır vasıtaları kullanacak sürücüler, Türkiye şartlarına uygun psikolojik testlerden geçirilsin. Gerekirse zeka testi de uygulansın.
  * Trafik suçlularının ülkemizde neredeyse hiç ceza görmediği konusunda görüş birliği hakim. Bizdekine oranla çok az trafik kazalarının olduğu Batı ülkelerinde bile yerine göre kasıtlı suç sayılan trafik kazalarının, gerektiğinde bizde de ciddi suç sayılabilmesine yönelik yasal düzenlemenin yapılması da ısrarla isteniyor:
  - Yasalarımızda, trafik kazalarının "kasıtsız suç" sayılmasına ilişkin madde mutlaka ve zaman yitirilmeden gözden geçirilsin. Trafik kuralları ağır biçimde ihlal edildiğinde kasti suç sayılsın.
  - Trafik kampanyamıza katılan Adalet Bakanı Sungurlu, okurlarımızın da sıklıkla rahatsızlık duyduklarını belirttikleri trafik kazalarının "taksirli suç" sayılmasına ilişkin uygulamaya açıklık getirdi. TBMM'ye gönderilmek üzere olan yeni Ceza Yasası tasarısında trafik suçlarının bundan böyle "bilinçli taksir" yani "kasıtsız ama bilinçli suç" sayılacağının ve dolayısıyla cezaların artacağının ve de paraya çevrilemeyeceğinin müjdesini Sungurlu'dan aldık.
  - Alkollü araç kullanan ya da 8/8 hatalı olan ve ölüme sebebiyet veren sürücü için hapis, ehliyetin iptal edilmesi gibi ağır cezalar uygulansın. (Akıl hastanesine gönderilsin diyenler bile var)
  - Denetimde alkollü çıkan sürücü 48 saat nezarette tutulsun ve en az 15 gün hapis yatsın. Bu ceza paraya çevrilemesin.
  - Sürücüler yasal alkol üst sınırını ayarlayamıyorlar. Bu üst sınır kaldırılsın.
  * Trafik polisleriyle ilgili görüş ve önerilerde ise farklılıklar dikkati çekiyor. Okurlarımızın bir bölümü, sorunun çözümü için trafik polislerinin eğitimini ve yüksek ücret almalarını önkoşul olarak görürken, bir diğer bölümü neredeyse tüm kazaların sorumluluğunu rüşvet yiyen trafik polislerine yıkma eğiliminde:
  - Trafik polisleri de sürücü kurslarındaki öğretmenler de 15 günlük meslek içi eğitimle yetiştiriliyor. Bunun önüne geçilsin.
  - Trafik polisleri de zaman zaman zeka ve kişilik testlerine tabi tutulsun. Ayrıca yetenek ve trafik kuralları hakkındaki bilgisinin güncelliği de ölçülsün.
  - Trafikte rüşvetin önüne geçilebilse, kazalar da büyük ölçüde azalır. Rüşvet karşılığı suçluyu suçsuz hale getiren trafik polisleri bile var.
  - Polis mesaisinin büyük kısmını yasak yere park eden araçları çekmeye ve ceza kesmeye ayırıyor. Hız sınırını aşanlarla ise pek ilgilenmiyor. Oysa kazaları park eden araçlar değil, hızlı gidenler yapıyor.
  - Polis Kolejlerinde trafik için özel birim kurulsun.
  - Üniversite mezunu, askerliğini trafik polisi olarak yapsın. Asker trafikçiler çevreleri ile yüz göz olmadan, kimseye ayrıcalık yapmadan, adaletten ayrılmadan trafik dünyasına önemli katkıda bulunabilirler.
  - Trafik polislerinin hem iş yükünü hafifletmek, hem de bir anlamda düzgün çalışmalarını denetlemek amacıyla oluşturulan "Gönüllü Trafik Müfettişliği" uygulaması yaygınlaştırılsın.
  - Kampanyamıza katkıda bulunan Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican, Trafik Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Fahri Trafik Müfettişliği sistemi, Trafik Araştırma Merkezi ve kurulması düşünülen Karayolu Trafiği Polis Okulu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verdi.
  Ayrıca para cezalarının yükseltilmesinden, medya desteği ve televizyonlarda eğitici programlara, trafik kazalarının envanterinin çıkartılması gibi bilimsel çalışmalardan demiryolu ağının genişletilmesi gibi uzun vadeli önerilere bir başlık altında toplamamıza imkan olmayan görüşler de var:
  - Paramparça olmuş araçlar, "bu araçtan sağ çıkan olmadı" gibi ibret verici levhalarla görünür yerlerde teşhir edilsin.
  * Türkiye'de ölüme neden olmanın cezası 900 bin lira. En yüksek tazminat ise 100 milyon lirayı geçmiyor. Avrupa ülkelerinde maddi ve manevi tazminat rakamları Türkiye'de verilenin en az 100 katı. Bizde de para cezaları yükseltilsin.
  * Televizyonlar trafik konusunda eğitici ve ibret verici programlar yayınlasın. (Ama gece yarısından sonra değil.)
  * Hem karayollarının, hem de trafik kazalarının envanteri çıkarılsın. Karayollarındaki trafik işaretleri ve levhaları gözden geçirilsin.
  * Bu kadar araç yükünü bu yolların taşımayacağı malum. Demiryolları ve metroya ağırlık verilsin.
  * Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük firmalar zaman zaman trafikle ilgili belli projelere sponsorluk görevini üstlensin.
  * Kamyon üretim standartları değiştirilirse, uzun yol kazaları azaltılabilir. Aşırı yüklenen ve motor gücü düşük olan kamyonlar yolu tıkadıkları için, arkadaki araçlar sollama ihtiyacı hissediyorlar. Tek gidiş - gelişli şehirlerarası yollarda kazalarının önemli bir bölümü, aslında kamyonların aşırı yavaş gitmelerinden kaynaklanıyor.


  YAZDIR

  Web Siteler Ana Sayfasına   

    Dönmek İçin TIKLAYINIZ !