(Bu sayfa en son 27 Temmuz 2003 tarihinde güncellenmiştir.)

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
http://www.trafik.gov.tr/icerik/mevzuat/ftm_yonetmelik.doc
http://www.akdoganmtsk.com/fahrimufettislik.html

 (01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmî Gazete, sh. 14 - 19)

(Değ. a  15.11.1997 -  23171)

(Değ. b  24.11.1999 -  23886)

(Değ. c  09.02.2000 -  23959)

(Değ. d  27.11.2001 -  24596)

 

 BİRİNCİ  BÖLÜM

Genel Hükümler

            Amaç

            Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer esas ve usulleri belirlemektir.

 

            Kapsam

            Madde 2 - Bu Yönetmelik, fahri trafik müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlenmesini ve bu tutanağın en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte, yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar. (24.11.1999-23886)

 

             Hukukî Dayanak

             Madde 3 - Bu Yönetmelik; 4199 sayılı Kanunla değişik 2918 sayıIı Karayolları Trafik Kanununun Ek- 6’ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 

            Yüksek Kurul            : Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nu,

            Bakanlık                    : İçişleri Bakanlığı'nı,

            Trafik Kurulu            : Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nu,

            Genel Müdürlük        : Emniyet Genel Müdürlüğü'nü,

            Müfettiş                     : Fahri Trafik Müfettişi'ni,

            Tutanak                    : Trafik Suçu Tespit Tutanağı'nı, (24.11.1999-23886)

 

            ifade eder.   

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat

ve Değerlendirme Esas ve Usulleri

           

            Aranacak Şartlar

            Madde 5 - Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 

         a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

         b) En az kırk yaşında olmak,

         c) En az yüksekokul mezunu olmak, (24.11.1999-23886)

         d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

         e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak (27.11.2001-24596)

         f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

         g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

         h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

           Müracaat

           Madde 6 - Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler. (24.11.1999-23886)

 

           Müracaatların Kabulü  ve Değerlendirilmesi

           Madde 7 - Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

 

         Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

 

         Trafik kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlere ilişkin listeler Yüksek Kurul'un onayına sunulur.

 

         Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK - 2’de gösterilen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

 

         Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın teklifi Emniyet Genel Müdürünün uygun görüşü ile Yüksek Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve  eğitime tâbi tutulmazlar. (15.11.1997-23171)

 

         Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek, kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazlar. (24.11.1999-23886)

 

         Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde Tescil Birimleri'nce, merkezde Kurullar Şube Müdürlüğü'nce yürütülür.

 

         Eğitim

         Madde 8 - Müfettişlerin eğitimi;

         Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.

 

         Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına  katılmayanlara müfettişlik kimliği  verilmez.

 

          Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

          Madde 9 - (24.11.1999-23886) Müfettişler;

 

         a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak EK-3’teki tutanağı düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim ederler.

         b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş  ve önerileri bildirebilirler. 

         c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

         d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

         e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

        

          Sorumluluk

          Madde 10 - Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

 

          Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi

          Madde 11 - Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

 

         a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.

         b) Ayrıma isteğinde bulunanlar.

         c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.

         d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.

         e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.

         f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.

         g) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler. (15.11.1997-23171)

         h) Mülga (27.11.2001-24596)

 

         Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

        

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            Müfettiş Sayısı

            Madde 12 - Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam  motorlu araç sayısının binde biri oranında tespit edilir, ancak o il ve ilçenin ekonomik, sosyal,  kültürel, turizm ve benzeri  gerekçeleri sebebiyle il valisinin talebi üzerine bu rakam arttırılabilir.

 

           Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

           Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre müfettişlerce tanzim edilerek tescil kuruluşlarına iletilen tutanaklar hakkında, Trafik Kanununun 116 ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

 

           Yürürlük

           Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

           Yürütme

           Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

          

EK :1 (27.11.2001-24596)
 

İLİ

ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK

KODU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜCÜ

BELGE

NO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER. İLÇE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER. İL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERİLİŞ

TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜCÜ

BELGE

SINIFI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİMLİK

SİCİL NO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİMLİK

SERİ NO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOYADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERİ NO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EK : 2 (27.11.2001 - 24596)

ÖN YÜZÜ ARKA YÜZÜ

(8.5 cm - 5.5 cm)
Bu belge sahibi;

 

      1- Araç durdurarak sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamaz.

      2- Görevini yürütürken, âdil ve tarafsız olmak zorundadır.

      3- Trafik güvenliği için görüş ve önerilerde bulunabilir.

      4- Tespit ettiği kural ihlaline karşı Trafik Suçu Tespit Tutanağı düzenler ve en yakın trafik birimine bir
           hafta içerisinde iletir.

      5- Ülkenin her yerinde görevli sayılır.

      6- Görevini kötüye kullandığı ve Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere aykırı olarak işlem yaptığı tespit
          edildiğinde, 2918 Sayılı Kanun'un Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis
          cezası ile cezalandırılır.

                                                                                                                                                                 Vali

..//..

 

Karayolları Genel Müdürlüğü
http://www.kgm.gov.tr/asps/trafik/TrYonet.htm

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikte Kullanılan Terimlerin Tanımları

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar

Tanımlar :
Madde 3 -
2918 Sayılı Kanun'da ve bu Yönetmelik'te kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel tanımlar :

1) Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.
2) Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi,köprüler ve alanlardır.
3) Araç : Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
4) Taşıt : Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır.Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere motorlu taşıt, insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere motorsuz taşıt denir.
Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara hususi taşıt,çeşitli şekillerde kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara ticari taşıt,Taşıt Kanunu kapsamına girenlere resmi taşıt, resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da resmi ticari taşıt denir.
5) Sürücü : Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.
6) Şoför : Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
7) Araç Sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.
8) İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.
9) Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.
10) Hizmetli : Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir.
11) Trafik İşaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.
12) Geçiş Üstünlüğü : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
13) Geçiş Hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
14) Durma : Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.
15) Duraklama : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.
16) Parketme : Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.
17) Trafik Kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır.
18) Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzel kişilere ait olan taşınmaz mallardır.
19) Yerleşim Yeri (Birimi) : Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı ile insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.
20) Yaya : Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır.
21) Trafikten Men : Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.

b) Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar :

1) Karayolu Yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında,altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı,köprü, tünel,menfez ve benzeri yapılardır.
2) Karayolu Sınır Çizgisi : Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayollarında yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.
3) İki Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
4) Tek Yönlü Karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
5) Bölünmüş Karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.
6) Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı,yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.
7) Ekspres Yol : Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak olarak teşkil edildiği bölünmüş bir ana karayoludur.
8) Geçiş Yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.
9) Bağlantı Yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.
10) Taşıt Yolu (Kaplama) : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.
11) Bisiklet Yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.
12) Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.
13) Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.
14) Plâtform : Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmıdır.
15) Anayol : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin,bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.
16) Tali Yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından,bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.
17) Tehlikeli Eğim : Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.
18) Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alandır.
19) Kavşak Ortak Alanı : Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.
20) Yaya Geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
21) Okul Geçidi : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.
22) Alt Geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.
23) Üst Geçit : Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.
24) Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.
25) Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlardır.
26) Ayırıcı : Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.
27) Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür.
28) Park Yeri (Otopark) : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır.
29) Karayolu Üzeri Park Yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir.
30) Karayolu Dışı Park Yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.
31) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerdir.
32) Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan,bakım veya servisinin yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.
33) Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme,yükleme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme,şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.
Bunlardan sadece, insan taşımalarında kullanılanlara "Yolcu Terminali",eşya taşımalarında kullanılanlara "Eşya Terminali" denir.
34) Servis İstasyonu : Karayolunda seyreden araçların bakım, onarım,yağlama ve yıkama gibi işlerinin yapıldığı tesislerdir.
35) Akaryakıt İstasyonu : Araçların esas itibariyle akaryakıt, LPG,yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçları ile ayrıca kişilerin ilk yardım ve zorunlu diğer ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir.
36) Muayene İstasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.
37) Araç Tartı İstasyonu : Araçların yüklü ve yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.
38) İşaret Levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
39) Işıklı ve Sesli İşaretler : Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesli özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
40) İşaretleme : Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol,yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

c) Araçlara ilişkin tanımlar :

1) Otomobil : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara "taksi otomobil" adam başına ücretle yolcu taşıyanlara "dolmuş otomobil" denir.
2) Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
3) Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.
4) Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
5) Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.
6) Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
7) Arazi Taşıtı : Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır.
8) Motosiklet : 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır.Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan 3 tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.
9) Motorlu Bisiklet : Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km'den az olan bisiklettir.
10) Bisiklet : En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıttır.
11) Lâstik Tekerlekli Traktör : Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır.
12) İş Makineleri : Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi,bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
13) Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içerisinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır.
14) Özel Amaçlı Taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, naklen yayın ve kayıt (radyo,sinema, televizyon,) kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
15) Okul Taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır.
16) Kamu Hizmeti Taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır.
17) Personel Servis Aracı : Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.
18) Umum Servis Aracı : Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir.
19) Kamp Taşıtı : Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
20) Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.
21) Yarı Römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan,taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.
22) Hafif Römork : Azami yüklü ağırlığı 750 kg'ı geçmeyen römork veya yarı römorktur.
23) Taşıt Katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 römorktan oluşan taşıttır.
24) Taşıma Sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır.
25) Gabari : Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
26) Azami Ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.
27) Yüksüz Ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte ağırlığıdır.
28) Yüklü Ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmeti, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.
29) Dingil Ağırlığı : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.
30) Azami Toplam Ağırlık : Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

 

Milliyet Gazetesi
http://www.milliyet.com.tr/2000/07/01/haber/hab02.html

Devlete ‘emanet’

Trafik yasasını bir türlü çıkartmayan devleti protesto için
tam 1 milyon 200 bin adım atan Boray Uras’ın eylemi,
şimdi ‘devlet desteğiyle!’ sürüyor

Ezelhan ÜSTÜNKAYA Gölbaşı/Ankara

            Dikkatleri yollardaki teröre çekmek için Ankara yürüyüşüne başlamıştı Boray Uras. Meclis’ten bir türlü çıkartılmayan trafik yasasını protesto için düşmüştü yollara ama, kilometreleri tükettikçe devlet bu tek kişilik sivil eyleme her adımda el koydu.

            Uras, Ankara’ya vardığında gazeteler ‘Çıkarın şu yasayı’ diye Meclis’e çağrıda bulunurken, o yetkililerle görüşüyordu. Ne var ki, uğruna günlerce yürüdüğü Trafik Yasası ele alınmadan Meclis tatile girdi. Devletin, kendisini protesto eden Uras’a ilgisi ise azalmadı, ‘arttı’.

            Uras, daha sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Nihat Kurtiç’i ziyaret etti. Buradan geçtiği Konya yolu üzerindeki ‘My Garden Naturel Club’ta TED Koleji öğrencileriyle sohbet eden Uras, daha sonra da onlarla Konya yoluna çıkıp alkışlarla “Trafik yasasının çıkmasını istiyoruz" diye bağırdı. Diyanet İşleri Başkan Vekili Mehmet Gürler ile de görüşen Uras, Gürler'in de hutbe ve toplantılarla halkı trafik konusunda bilgilendireceklerini öğrendiğini açıkladı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
http://www.mutpolis.8m.com/trf7.html
http://www.trafik.20megsfree.com/m18.html
http://imc.sim.net.tr/psikotek/12ktk.htm

http://www.iem.gov.tr/Trafik/trf_kanun008.asp

http://www.otoalsat.com/trafik/kanun/ekmadde.htm

Psikotek Danışmanlık
http://imc.sim.net.tr/psikotek/12ktk.htm
http://saturn.spaceports.com/~policant/ktk12.html

TRAFİK KANUNU

             Fahrî trafik müfettişliği (Değişik:17.10.1996 - 4199/43 md.)

                Ek Madde - 6 Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst Kurulu'nca uygun görülen kişilere, valilerce "Fahrî Trafik Müfettişliği" görevi verilir. Fahrî Trafik Müfettişleri; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar. Fahrî Trafik Müfettişleri İçişleri Bakanlığı'nın belirleyeceği esas ve usullere göre eğitime tâbi tutulabilirler. Bu hizmet fahrî ve ücretsizdir. Görevini kötüye kullandığı tespit edilen Fahrî Trafik Müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tâbi oldukları esaslara göre yapılır. Ayrıca belgeleri iptal edilir. Fahrî Trafik Müfettişleri'nin yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

..//..

Zaman Online Gazete
http://212.154.21.40/2001/11/27/yurttan.htm

Fahrî Trafik Müfettişliği Yönetmeliği'nde değişiklik

Trafik polislerinin bulunmadığı ortamlarda trafiğin düzenli işleyişini sağlamakla yükümlü
Fahrî Trafik Müfettişliği Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın Fahrî Trafik Müfettişliği
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, fahrî trafik müfettişi olabilmek için aranılan koşullar arasında bulunan
“Aslî kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak” hükmü,
“Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak”
şeklinde yeniden düzenlendi.
10:09

 

zabita.com – Mevzuat Bankası
http://trusan.virtualave.net/yasalar/3030.htm

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİ'NİN YÖNETİMİ HAKKINDA
3030 SAYILI KANUN'UN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

Resmi Gazete No : 18603 Resmi Gazete Tarihi: 12.12.1984

             Ulaşım ve Trafik, Yol ve Meydanlar
            Madde 13 -
Büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek görevi büyük şehir belediyelerine aittir.

             Bu cümleden olarak büyük şehir belediyeleri;

            A - 13/10/1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar çerçevesinde bu kanunun belediyelerin trafiğe ilişkin görev ve yetkilerini düzenleyen 10 uncu maddesinde yazılı görevleri yapar ve yetkileri kullanarak hizmetleri yürütür.

            Bunlardan :

            a) Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurur.

            b) Gerekli görülen yol ve kavşakları düzenler, sinyalize eder ve işaretler.

            c) Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitler yapar, yaptırır, açar veya açtırır.

            d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin yapılmasını ve yerlerine konulmasını, yer işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlar.

            B - Bu kanunun, karayolu kenarındaki yapı ve tesislerle ilgili olarak 17 nci maddesi delâletiyle 18 inci maddesinin ve diğer maddelerin belediyelere verdiği görevleri yerine getirir.

            C - Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini yürütür.

            D - Yapım, bakım ve onarımı kendisine ait olan meydan ve yolların alt ve üstleri ile tabii eklentileri olan yaya yolları üzerindeki her türlü tasarruf hakkını kullanır ve bu konularda kanunlarla verilen diğer görevleri de yapar.

 

Savaş Karşıtları – Basın Arşivi
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=13381

Bilgi alma hakkı geliyor

            Esaslar, İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelikle belirlenecek. Mahallî idarelerin genel karar organlarının toplantıları ve kararları halka açık olacak, duyurulacak. Gerçek ve tüzel kişiler, alınan kararların örneğini isteyebilecek. Mahallî idarelerin yıllık raporları ve kesin hesapları halka duyurulacak.

            Fahrî Trafik Müfettişliği gibi kamusal yetkiyi bizzat kullanmayan, ancak yetkililere yardımcı olacak kişilerin faaliyete katılması amacıyla Fahrî Kent Müfettişliği oluşacak.

 

Sayın Trafik Grubu Üyeleri;
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 4 maddesi değişti. Değişiklikler aşağıda sunulmuştur.
Sevgi ve saygılarımla...
Tevfik Karataş/Denizli 15.07.2003/15:42 tevfikkaratas@hotmail.com

            Kime  : trafik@yahoogroups.com
            Konu : Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişti

Resmî Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nce Yayımlanır
Kuruluş : 7 Ekim 1920
5 Temmuz 2003 CUMARTESİ/Sayı : 25159

 İçişleri Bakanlığı'ndan :
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

             Madde 1 — 18/07/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Ekonomik ömürlerini dolduranlardan eskime ve yıpranma nedeni ile trafik emniyeti bakımından muayene istasyonlarınca tehlikeli olacakları tespit edilenler ise yetkililerin talebi üzerine, ilgili vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi alındıktan sonra hurdaya çıkarılır."

             Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin (a) bendine aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

             "5) Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir ve tescilinin silindiği ilgili vergi dairesine bildirilir."

             Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 43 üncü maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2) Trafik kuruluşlarınca tescil kaydı silinir ve ilgili vergi dairesine işlemi müteakip en geç 7 iş günü içerisinde bilgi verilir."

             Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 100 üncü maddesinin Hız Tablosu'nun birinci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ARAÇ CİNSİ YERLEŞİM YERİ
İÇİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA

Otomobil, M1, M1G

50  90 120

            Yürürlük
            Madde 5 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 6 —
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

 

Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik

            Kimden : Tevfik Karataş tevfikkaratas@hotmail.com  18 Temmuz 2003 Denizli
            Kime     :
trafik@yahoogroups.com

            Değerli Trafik Grubu üyeleri;

            İçişleri Bakanlığı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20. maddesini değiştirmek için yasa taslağı hazırladı. Taslak meclise gönderildi. Tescil edilen her çeşit aracın satış devirlerinde noterlerin yanı sıra trafik şubeleri ve büroları da yetkili kılınıyor. Aracını satmak isteyen kişi artık notere gitmeden sattığı kişi ile trafik şubelerine ve bürolarına başvurabilecek.

            Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Bolcu : "İşlemler ortalama 30 - 60 dakika arasında yapılacak. Vatandaş aracını noterde satıyor, alan kişi trafikte üzerine geçirtmiyor. Devir işlemleri o kadar çok olabiliyor ki Emniyet'te tescili yapılmadan 10 kez alınıp satılıyor. Araç herhangi bir olaya karışmışsa halâ aracın sahibi gibi görünen kişi, sıkıntılar yaşıyor. Emniyette yapılacak işlemlerse tüm bu sorunları ortadan kaldıracak, devirler dolayısıyla uygulanmayan trafik cezaları tahsil edilmesi de kolaylaşacak. AB ülkelerinde durum böyle" dedi.

            Kamu yönetim reformu paketi ile Emniyet'ten ehliyet (sürücü belgesi) verme yetkisi alınıyor. Emniyet üst düzey yetkililerinin ehliyet verme yetkisinin emniyetten alınmasına sıcak baktığı biliniyor.

            Ayrıca şehir içi denetimi trafik polisi yerine, belediyelere (trafik zabıtası) verilecek.

            Resmî kurumların bazıları ve internet sayfaları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikleri takip etme konusunda sınıfta kalıyorlar. Trafik Ceza Rehberi 2003'de yasadaki hız değişiklikleri yer almıyor.

            Sevgi ve saygılarımla...

 

İDEAL Hukuk.com
http://www.idealhukuk.com/mevzuat/kanun/k375.htm

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

            Kanun No. : 4550
            Kabul Tarihi : 08.03.2000

            Madde 1 – 13.10.1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 31 – Araçlarda; a) Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin, b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. Ancak, 2918 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önceki yıllarda üretilen araçlarla, resmî taşıt olarak tescil edilmiş ve edilecek olanlar ile şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapanlarda takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmaz. Takoğraf cihazları mekanik, elektronik olabileceği gibi elektro mekanik de olabilir. Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücüler 8.500.000 lira; (b) bendine göre araçlarında taksimetre, takoğraf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda bulundurmayan sürücüler 34.800.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca, tescil plâkasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Aynı bentte belirtilen cihazları bozuk imal edenler veya bozulmasına vasıta olanlar ile bu durumdaki cihazları kullanan araç sürücüleri ve işletenleri üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve 526.700.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca (b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca; eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.

            Madde 2 – 13.10.1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 112 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması hariç olmak üzere bu Kanundaki; hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını, belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla ilgili davalara Trafik Mahkemeleri'nde, bunların bulunmadığı yerlerde yetki verilen Sulh Ceza Mahkemeleri'nde bakılır.

            Madde 3 – 2918 Sayılı Kanun'a aşağıdaki Ek Madde 13 eklenmiştir.

            EK Madde 13 – Bu Kanunda yazılı suçlardan 48 inci maddede gösterilen “alkollü araç kullanmak” suçunu birinci ve ikinci defasında işlemek, 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında geçen “bir yıl içinde hız sınırını 5 defa ihlâl etmek”, 118 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı “100 ceza puanını doldurmak” suçlarından birinin tespiti halinde, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması işlemlerine bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan trafik görevlileri yetkilidir.

            Madde 4 – 13.10.1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 16 – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesinin 4199 Sayılı Kanun'la değişik (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, 31.12.2004 tarihine kadar aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

            Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İDEAL Hukuk.com
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN
 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
http://www.idealhukuk.com/mevzuat/kanun/k38.htm

 

            Kimden : Mustafa Karabal 25.07.2003/13:55
                 
Telefon        :  0 505 211 18 18 - 533 310 11 54 - 544 281 19 79 - 362 238 12 26/50 55
                  E-Posta       : karabal@akademilenyum.org - karabal@msn.com - mustafa_karabal@yahoo.com
                  Web Site     : www.akademilenyum.org
            Kime     : trafik@yahoogroups.com

http://www.internethaber.com/mays/article_view.php?aid=192179

            Türkiye'de her yıl binlerce kişinin ölümü, onbinlerce kişinin yaralanması ve ulusal ekonomiye büyük zarar veren trafik kazalarının önlenmesi ile trafikte AB standartlarına uyum sağlamayı amaçlayan İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa taslağı hazırladı.

            Taslak, Sürücü Belgesi almak için 2 yıllık deneme süresi uygulanmasını, Sürücü Belgeleri'nin sınıflarının AB'ye uygun hale getirilmesini, mevcut Sürücü Belgeleri'nin değiştirilmesini, trafik kazalarına polis yerine sigorta şirketlerinin eksperlerinin bakmasını öngörüyor.

                                                                                                                            Saygı ve sevgilerimle...

            Kimden : Dr. Hamit Hancı 28.07.2003/09:43
            Kime     :
trafik@yahoogroups.com

Yeni kabul edilen Karayolu Taşıma Kanunu http://www.medicine.ankara.edu.tr/internal_medical/forensic_medicine/trafikktk.htm
adresindedir

 

..//..

YAZDIR