ANA SAYFA            
(Bu sayfa en son 01 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.)

 

 

ANKARA
ÜNYELİLER DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

 

ANKARA ÜNYELİLER DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi:

MADDE: 1

Derneğin Adı: Ankara Ünyeliler Derneği’dir.

Derneğin Kısaltılmış Adı: ÜN-DER’dir.

Derneğin Merkezi: Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı:

Derneğin Amacı:

MADDE: 2 Dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet ve siyasî görüş ayrımı gözetmeden, demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti, insan hakları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda üyelerinin ve Ünyelilerin nerede olurlarsa olsunlar (yurt içi, yurt dışı) ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmalarına katkı sağlayarak, üyeler arasında işbirliği ortamı ve yardımlaşmayı sağlamak için dernek aşağıdaki etkinlikleri düzenler ve yapar. 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadî, ticarî ve sınaî işletmeler kurmak ve işletmek,

7-                       Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar için gerekli malzemeleri temin etmek,

8- Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,

16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzerî sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

17- İnternet sitesi kurmak ve her türlü sanal ortamda gerekli faaliyetleri Dernek amaçları doğrultusunda yapmak.

18- Dernek üyelerini TOKİ ile anlaşarak veya yapı kooperatifi kurarak konut sahibi yapmak.

19- Dernek üyelerinin kültürel gelişimine katkıda bulunmak için yabancı dil öğrenmeyi sağlamak.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:

MADDE: 3 Fiilî ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve Ünyeli olan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddî ve manevî bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır, üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır. Bir yazıyla Genel Merkez’e bildirilir.

Üyelikten Çıkma:

MADDE: 4 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:

MADDE: 5 Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, Üye Kayıt Defteri’nden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Derneğin Organları:

MADDE: 6 Derneğin Organları Aşağıda Gösterilmiştir;

a- Genel Kurul,

b- Yönetim Kurulu,

c- Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü:

MADDE: 7 Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı, aidat borcu olmayan üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir Şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilân edilmek veya internet ortamında üyelere mail göndermek suretiyle veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmî makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

MADDE: 8 Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri açık oylama ile diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır, gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy verme bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:

MADDE: 9 Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

4- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

8- Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasana karar verilip şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf, kooperatif ve elektronik ortam kurması,

14- Derneğin fesih edilmesi,

15- Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

MADDE: 10 Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

4- Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşâ ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynî haklar tesis ettirmek,

5- Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8- Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

MADDE: 11 Denetleme Kurulu 3 Asıl, 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburîdir.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve Denetim Sunuşları’nı bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetleme Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları:

MADDE: 12 Derneğin Gelir Kaynakları:

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları arttırma veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

2- Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir Genel Merkez’e gönderilir.

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticarî faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

MADDE: 13 Defter Tutma Esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin a) Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesi’nde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda; üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilir.

Derneğin ticarî işletme açması durumunda, bu ticarî işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

a) - İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-

3- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

6- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) - Bilânço hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri; Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

24.01.5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri ve bu kanununa ilişkin olarak 31.Mart.2005 gün ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği belirlemeleri doğrultusunda gerekli defterler tutulur ve noterde veya Dernekler İl Müdürlüğü’ne onaylatılır. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defteler ile form veya sürekli form yapraklı  defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yılı yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) ‘İşletme Hesabı Tablosu’ düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

MADDE: 14 Gelir ve Gider Belgeleri:

Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’de örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan) “Aynî Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’de örneği bulunan) “Aynî Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve Alındı Belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu Alındı Belgeleri’nin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Birimleri’ne verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı’nca, on beş gün içerisinde Dernekler Birimi’ne bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi:

MADDE: 15 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de örneği bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından ilgili mülkî idare âmirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:

MADDE: 16 Mülkî Âmirliğe Yapılacak Bildirimler:

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nı izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te örneği bulunan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülkî idare âmirliğine bildirilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

1- Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek Tüzüğü’nün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da örneği bulunan) ‘Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülkî idare âmirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te örneği bulunan) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülkî idare âmirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de örneği bulunan) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’de örneği bulunan) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, Genel Kurul Toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’de örneği bulunan) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülkî idare âmirliğine bildirilir.

Dernek Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısı’nı izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülkî idare âmirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetim Şekilleri:

MADDE: 17 Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

MADDE: 18 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

MADDE: 19 Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülkî âmirliğine verilir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri:

MADDE: 20 Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

MADDE: 21 Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, Denetleme Kurulu ise üç asıl üç yedek üye olarak şube Genel Kurulu’nca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulu’nda Nasıl Temsil Edileceği:

MADDE: 22 Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şubelerin Olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir Kasım ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler Genel Kurul Sonuç Bildirimi’nin bir örneğini toplantısının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülkî idare âmirliğine ve Dernek Merkezi’ne bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulu’nda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetleme Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi  (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayılı 20’dan az ise bu üyeler için de bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.

Genel Merkez Genel Kurulu’na en son Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu’na katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetleme Kurulu’nda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu’na seçildiklerinde şube görevinden ayrılırlar.

Kurucular Kurulu:

MADDE: 23

1- İsa KORKMAZ

2- Nevzat USTAOĞLU

3- Mehmet İLİKOĞLU

4- Haydar ÇALOĞLU

5- Naim ESEN

6- Habib GÜL

7- Ahmet ÇİÇEK

Temsilcilik Açma:

MADDE: 24 Dernek, gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare âmirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez, şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

MADDE: 25 Tüzük Değişikliği Genel Kurul Kararı ile Yapılabilir:

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

MADDE: 26 Dernek Genel Kurulu Her Zaman Derneğin Feshine Karar Verebilir.

Genel Kurul’un derneğin fesline karar verebilmesi için tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülkî âmirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Ünyeliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler Tasfiye Tutanağı’nda gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülkî idare âmirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülkî idare âmirliğine bildirilmesi ve bu yazıya Tasfiye Tutanağı’nın da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği:

MADDE: 27 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medenî Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

MADDE: 28 Bu Tüzük Dernek Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer. Geçiş dönemindeki işlemler bu tüzük hükümlerine göre yapılmış sayılır.

 


Devam Edecek

Ünye Makaleleri Sayfasına  

Dönmek İçin TIKLAYINIZ

 

YAZDIR